Karar No Karar Açıklama Karar Tarih İşlem
31 Tırnova Mahallesi, 1539 ada, 20 nolu parseli, ?Konut Alanı? lejantından ?Ticaret Alanı? lejantına dönüştürmek için, 23.11.2017 tarih ve 1293 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait, 2018/2 sayılı Komisyonu raporununun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, oybirliği ile karar verildi. 02/04/2018
Detay Göster
30 İlçemiz Malkoç ve Akçaali Mahalleleri içinde yer alan, 1635, 961, 1484, 337, 338, 351, 352, 353 ve 1702 nolu adaları kapsayan alanda, meydan ve çevresini yeniden düzenlemek amacıyla, imar plan değişikliği ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği dosyasının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile birlikte değerlendirilmesi amacıyla, Uygulama İmar Plan teklifinin karar ve onay yetkisinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine, oyçokluğu ile karar verildi. 02/04/2018
Detay Göster
29 Altay Mahallesi, 14 pafta, 403 ada, 1 nolu, 81.696.00 m2 alandan oluşan mera vasıflı parselde, TOKİ 4. Etap Uygulamasının yapılması amacıyla, mera vasfı değişikliğinin yapılmasına, oyçokluğu ile karar verildi. 02/04/2018
Detay Göster
28 Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce İlçemiz merkez ve kırsal mahallelerinde bulunan muhtelif cadde ve sokaklara asfalt kaplama ve yapım işinde, kullanılmak üzere asfalt malzemesi alınabilmesi için, İller Bankasından 1.500.000,00.-TL (Birmilyon beşyüzbin TL) tutarına kadar kredi alınmasına, konu işlerle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkili kılınmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 34/g maddeleri gereğince oyçokluğu ile karar verildi. 02/04/2018
Detay Göster
27 Belediyemize ait Çifteçeşmeler Mahallesinde bulunan 59 adet arsa vasfındaki taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 34/g maddeleri uyarınca satışlarının yapılmasına, oyçokluğu ile karar verildi. 02/04/2018
Detay Göster
26 Belediyemize ait Rüstem Mahallesi 910 Ada, 70 parselde bulunan, 749,79 m2 alanlı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 34/g maddeleri uyarınca satışının yapılmasına, oyçokluğu ile karar verildi. 02/04/2018
Detay Göster
25 Başkanlık Makamından Meclise havale edilen, bir önceki yıla ait (2017 Yılı) gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerine ait Denetim Komsiyonunun 16.03.2018 tarihli Raporu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25 inci ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 inci maddeleri gereğince okunarak Meclisin bilgisine sunulmuştur. 02/04/2018
Detay Göster
24 2017 Mali Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun kabulüne, oyçokluğu ile karar verildi. 02/04/2018
Detay Göster
23 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğünün görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını tanımlayan yönetmeliğin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendi gereğince komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 02/04/2018
Detay Göster
22 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden bir yıl süre ile görev yapmak üzere, siyasi parti gruplarımızın meclisimizdeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Tarife Komisyonu, Kıymet Takdir Komisyonu, İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu, Cadde, Sokak ve Park İsimleri Tespit Komisyonu ve Çalışma Yönetmeliği Oluşturma ve Değerlendirme Komisyonunun oluşturulmasına ve komisyonların 5 üyeden teşekkülüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. Plan ve Bütçe Komisyonuna; Necmi KOÇ, Hikmet ARABACIOĞLU, Mustafa GÜNERİ,Semih YÜCEL ve Tahir Yılmaz KENAR, İmar Komisyonuna; Ahmet BAKIR, Necmi KOÇ, Tuncay SALI, Şakir ÇOLAK ve Nail SEZER Tarife Komisyonuna; Sabriye KÖSEOĞLU, Serdar KARTAL, Aydemir GÜMÜŞ, Özgür DÖNMEZ ve Zeki KAHYA Kıymet Takdir Komisyonuna;Muzaffer MALCIOĞLU, Mustafa TÜMEN, Muammer YAVUZ, Öğünç KÜÇÜKKOYUNCU ve Mustafa OBA, İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna; Aydemir GÜMÜŞ,Mustafa GÜNERİ, Muammer YAVUZ, Semih YÜCEL ve Zeki KAHYA, Cadde, Sokak ve Park İsimleri Tespit Komisyonuna; Muzaffer MALCIOĞLU, Mustafa TÜMEN, Ahmet BAKIR, Özgür DÖNMEZ ve Mustafa OBA, Çalışma Yönetmeliği Oluşturma ve Değerlendirme Komisyonuna; Hikmet ARABACIOĞLU, Mustafa GÜNERİ, Huseyin YAVAŞ, Özgür DÖNMEZ ve Zeki KAHYA Oybirliği ile seçilmişlerdir. 02/04/2018
Detay Göster
85 Sayfa , 847 Kayıt Bulunmaktadır.
Karar Detayı

Kapat
Email Gönder

Gönder
Kapat