Kapat
Karar No Karar Açıklama Karar Tarih İşlem
40 Kurtuluş Mahallesi, 100. Yıl Mahallesi, Gündoğdu Mahallesi, Altay Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Akçaali Mahallesi, Malkoç Mahallesi, Rüstem Mahallesi, Plevne Mahallesi, Reşadiye Mahallesi, Tırnova Mahallesi sınırlarını kapsayan Revizyon Uygulama İmar Plan Teklifi İmar komisyonunun 26.04.2024 tarih ve 2024/3 sayılı kararının komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin Servet BIYIK, Tuncay SALI, Zeki KAHYA, Tuncay CURA, Pervin DEMİR, Özkan ÇİL, Mahmut Sami ÇENGELOĞLU? nun ret oyuna karşılık 17 kabul oyla mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. 02/05/2024
Detay Göster
39 Belediye encümeninin 18.04.2024 tarih 133 sayılı kararıyla; 2023 Mali Yılı Kesin Hesabının 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 34/a ve 64 üncü maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği?nin 40 ıncı maddesi uygunluğu yönünden yapılan incelemelerde, mevzuata uygun hareket edildiği görülmüştür. 2023 Mali yılı bütçesi 350.000.000,00-TL olarak tahmin edilmiş, geçen yıldan devreden ödenek 6.988.198,56-TL ile toplam ödenek 356.988.198,56-TL. olmuştur. Yıl içinde sarfedilen 320.413.844,68TL.?nin Bütçe Gideri olarak tahakkuk ve tediyeleri gerçekleştirilmiştir. Yedek ödenek ve fazla ödenek tertiplerinden 52.254.400,00-TL. Bütçe içi aktarma yapılmıştır. Belediyenin 2023 Mali Yılında Kesin Hesap Cetvelinde yer alan Bütçe Gelirlerinden 279.014.516,36-TL. gelir tahakkuku verilmiş olup, buna karşılık Bütçe Gelirleri tahsilatı ise 264.114.304,96-TL. dir. 2023 yılında tahakkuk verilerek tahsil edilemeyen 14.900.211,40-TL. ise 2024 yılı hesap dönemine devir bakiyesi vermiştir. Bu verilere göre 2023 Mali Yılı Tahsilat Oranı?nın %94,00- Gider Gerçekleşme Oranı?nın %91,50 olduğu görülmüştür. Belediye Encümenince de uygun görüş bildirilen, 2023 Mali Yılı Kesin Hesabının kabulüne; 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 18/b ve 64 üncü maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin Servet BIYIK, Tuncay SALI, Zeki KAHYA, Tuncay CURA, Pervin DEMİR, Özkan ÇİL, Mahmut Sami ÇENGELOĞLU? nun ret oyuna karşılık 17 kabul oyla mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. 02/05/2024
Detay Göster
38 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu?nun 47.Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu?nun 18/e Maddesi ve 75/d Maddesi gereğince, mülkiyeti belediyemize ait olan, İmar Planında Askeri Alan olarak planlı, Gündoğdu Mahallesi, 37 pafta, 113 ada, 2 nolu, 496.50 m2 alandan oluşan parselin, İlçe Jandarma Komutanlığı yeni Hizmet Binası yapılması amacıyla, 25 yıl süreyle İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) adına tahsisinin yapılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 02/05/2024
Detay Göster
37 İlçemiz Dışbudak Mahallesinde bulunan Özel Ağaçlandırma ve Özel İmar-İhya projesi kapsamında yürütülecek olan; a) Özel ağaçlandırma projesine ait iş ve işlemleri yürütmeye, b) Özel ağaçlandırma sahasına ait Taahhüt Senetlerini yenilemeye, c) Saha izin olurunu yenilemeye, d) Saha Teslim-Tesellüm Tutanağını yenilemeye, e) Kredi verilmiş ise Borçlanma Senedi, Hibe verilmiş ise Hibe Taahhüt Senedi almaya, Belediyemiz, Emlak ve İstimlak Müdür V. Nihal YALÇIN, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü personellerinden Harita Mühendisi Sadullah TÜRKAN ve büro personeli Ahmet ATA'nın yetkili kılınmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 02/05/2024
Detay Göster
36 Belediyemize ait Kalfaköy Mahallesi 575 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis işletmesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince; Belediyemize kaynak sağlamak amacıyla 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 09/04/2024
Detay Göster
35 İdamadra Jeoparkı Belediyeler Birliğine 3(üç) asil, 2(iki) yedek olmak üzere Toplam 5 adet üyenin işaretle yapılan oylama neticesinde; Meclis Üyesi Emrah ÇAKIR, Yeşim KÖKSAL ve Süreyya ÖZADALI asil üye, Samet ARIKER ve Burcu ATA KUZU yedek üye olarak seçilmelerinin kabulüne, meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 09/04/2024
Detay Göster
34 Enerji Kentler Birliğine 1 asil, 1 yedek olmak üzere 2 adet üyenin işaretle yapılan oylama neticesinde; Meclis Üyesi Ümit YERGAL asil üye, Erce BÜYÜKBOSTANCIOĞLU yedek üye olarak seçilmelerinin kabulüne, meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 09/04/2024
Detay Göster
33 Ege ve Marmara Belediyeler Birliğine üye seçimi 2 asil, 1 yedek olmak üzere 3 adet üyenin işaretle yapılan oylama neticesinde; Meclis Üyeleri Leyla KÖSTENOĞLU ve Vedat ERKOYUNCU asil üye, Özgür DÖNMEZ yedek üye olarak seçilmelerinin kabulüne, meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 09/04/2024
Detay Göster
32 Marmara Belediyeler Birliğine üye seçimi 1 asil, 1 yedek olmak üzere 2 adet üyenin işaretle yapılan oylama neticesinde; Meclis Üyeleri Burcu ATA KUZU asil üye, Yeşim KÖKSAL yedek üye olarak Marmara Belediyeler Birliğinin Birlik Meclisine üye olarak seçilmelerinin kabulüne meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 09/04/2024
Detay Göster
31 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (o) bendi hükmünce merkezi Balıkesir olmak üzere kurulan ?Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği?ne? üye olunmasına, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 5. maddesine istinaden hazırlanan birlik tüzüğünün kabulüne, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği? nde Belediyemizi temsil etmek üzere, Birliğin doğal üyesi olan Belediye Başkanımız İbrahim PALAZ'ın yanı sıra, birlik tüzüğünün 13. maddesi doğrultusunda yapılan seçim sonucunda, 1- Özgür DÖNMEZ, 2- Doğan CEYLAN ın asil üye ve 1-Samet ARIKER in yedek üye olarak seçilmelerinin kabulüne, meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 09/04/2024
Detay Göster
130 Sayfa , 1299 Kayıt Bulunmaktadır.
Karar Detayı

Kapat
Email Gönder

Gönder
Kapat
Güvenli Giriş

Giriş Yap
Kapat