Karar No Karar Açıklama Karar Tarih İşlem
43 01 Hazirandan 2019 tarihinden itibaren Belediyemize ait Ekşidere Dağ Ilıcası İşletmesi Konaklama ücretleri yeniden tespit edilmiş olup, yeni ücretlerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince 2019 yılı MAYIS ayı olağan meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. 02/05/2019
Detay Göster
42 Planlı Alarlar Tip İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ve proje hazırlık sürecinde yaşanan problemler dikkate alınarak Gönen Belediyesi İmar Plan Notlarının güncellenmesi ile ilgili evrakın İmar Komisyonuna havalesine, 2019 yılı MAYIS ayı olağan Meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 02/05/2019
Detay Göster
41 Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Otopark Yönetmeliği konulu yazısı ile Otopark yönetmeliğinde belirtilen iş ve işlemlerin yerine getirilmesi bildirilmiş olup, Otopark Yönetmeliğinde karşılaşılacak sıkıntıların aşılması ve otopark ihtiyacının parsellerde karşılanabilmesini kolaylaştırmak amacıyla, plan notlarına ilave yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi ile ilgili evrakın İmar Komisyonuna havalesine, 2019 yılı MAYIS ayı olağan Meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 02/05/2019
Detay Göster
40 İlçemiz Altay Mahallesinde vatandaşların talebi üzerine; yeni bir ibadet Alanı (cami) yapılması için, 02.01.2019 tarih ve 2019/13 sayılı meclis kararı ile plan değişikliği yapılması kararı alınmıştır. Mülkiyeti Gönen Belediyesi ve Maliye Hazinesinde bulunan 1516 ada 12 ve 13 nolu parsellerin İbadet Alanı na dönüştürülmesi amacıyla plan değeşikliği yapılmıştır. Ancak yapılacak yapının büyüklüğünün çevre halkının ihtiyacına cevap veremeyceği talebi doğrultusunda; bu alana alternatif olarak 1519 ada 3 ve 1519 ada 1 parsel arasında kalan Park alanı nın İbadet Alanına dönüştürülmesi, Planda İbadet Alanı olarak öngörülen alanın da Park Alanına dönüştürülmesi amacıyla yeniden hazırlanması teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine, 2019 yılı MAYIS ayı olağan Meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 02/05/2019
Detay Göster
39 Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 14533 sayılı yazısı ve eki olan inceleme raporu ile 14.06.2014 29030 sayılı R.G. Yayınlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetliği gereği Gönen İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu ilave değişikliğinde 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında bir takım eksiklikler ve ayrılıklar tespit edilmiş olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elamanlarınca düzenlenen raporun yeniden değerlendirilmesi için evrakların İmar Komisyonuna havalesine, 2019 yılı MAYIS ayı olağan Meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 02/05/2019
Detay Göster
38 İlçemiz Sarıköy Mahallesi 134 nolu parsel üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ? Değişiklik uygulama İmar Planı teklifinde, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?ne göre ?Ek-1d Uygulama İmar Planı Gösterimler? kataloğunda ?Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı? gösterimin bulunmaması sebebiyle lejantın yeniden düzenlenmesi istenmiştir. Bu nedenle ?Konut Dışı Kenetsel Çalışma Alanı? gösteriminin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?ne göre ?Ek-la İlave Ortak Gösterimler? kataloğunda yer alan ?İmalathane Tesis Alanı? olarak düzeltilmesi ile ilgili konunun İmar Komisyonuna havalesine, 2019 yılı MAYIS ayı olağan Meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 02/05/2019
Detay Göster
37 Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü?nün tarafımıza göndermiş olduğu ilgi yazıda; Balya-Gönen (Danişment-Gönen) İl Yolu kapsamında hazırlanan projelerin, imar planı ile çakıştırıldığında, 56+127/56+967 km ve 49+038/49+604 km?ler arasındaki kavşaklarda uyumsuzluk olduğu görülmüştür. Bu nedenle kavşaklarda Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından imar planının yapılmasına ve ilgili imar planı tekliflerinin tarafımıza sunulmasına, 2019 yılı MAYIS Ayı olağan Meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 02/05/2019
Detay Göster
36 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen, İlçemiz Altay Mahallesi, 415 ada, 2 nolu perselin bir kısmında, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ?İçmesuyu Arıtma Tesis Alanı? amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili evrakların İmar Komisyonuna havalesine, 2019 yılı MAYIS ayı olağan Meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 02/05/2019
Detay Göster
35 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğünün 20.03.2019 tarih ve E.6587 sayılı yazısında, Gönen İlçesi Altay Mahallesinde bulunan 409 ada 1 parsel nolu mera vasıflı 446.720,00 m2 yüzölçümlü yüzölçümlü parselin 82.69 m2?lik kısmında, İçmesuyu Paket Arıtma Tesisinin enerji nakil hattı (ENH) güzergahı için Baski tarafından 4342 sayılı Mera Kanunu?nun 14. maddesi c bendine göre tahsis amacı değişikliğinin yapılmasına, 2019 yılı MAYIS ayı olağan Meclis toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 02/05/2019
Detay Göster
34 Belediye encümeninin 18.04.2019 tarih 79 sayılı kararıyla; 2018 Mali Yılı Kesin Hesabının 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 34/a ve 64 üncü maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği?nin 40 ıncı maddesi uygunluğu yönünden yapılan incelemelerde, mevzuata uygun hareket edildiği görülerek, aşağıda gösterildiği üzere; 2018 Mali yılı bütçesi 50.500.000,00-TL olarak tahmin edilmiş olup, geçen yıldan devreden ödenek 15.045.187,15-TL ile toplam ödenek 65.545.187,15-TL. olmuştur. Yıl içinde sarfedilen 43.913.939,51-TL. nin Bütçe Gideri olarak tahakkuk ve tediyeleri gerçekleştirilmiştir. Yedek Ödenek ve fazla ödenek tertiplerinden 9.411.956,60-TL. Bütçe içi aktarma yapılmıştır. Belediyenin 2018 Mali Yılında Kesin Hesap Cetvelinde yer alan Bütçe Gelirlerinden 48.462.166,57-TL. gelir tahakkuku verilmiş olup, buna karşılık Bütçe Gelirleri tahsilatı ise 43.389.943,51-TL. dir. 2018 yılında tahakkuk verilerek tahsil edilemeyen 5.072.223,06-TL. ise 2019 yılı hesap dönemine devir bakiyesi vermiştir. Bu verilere göre 2018 Mali Yılı Gelir gerçekleşmesinin %89,5 olduğu, Gider gerçekleşmesinin %86,9 olduğu görülmüştür. Belediye Encümenince de uygun görüş bildirilen 2018 Mali Yılı Kesin Hesabının, 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 18/b ve 64 üncü maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi uyarınca kabulüne, 2019 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 02/05/2019
Detay Göster
93 Sayfa , 921 Kayıt Bulunmaktadır.
Karar Detayı

Kapat
Email Gönder

Gönder
Kapat
Güvenli Giriş

Giriş Yap
Kapat