Karar No Karar Açıklama Karar Tarih İşlem
90 Hazine ve Maliye Bakanlığının 08.07.2019 tarih ve 210975 sayılı Genelgesi ile kadronun özellikleri göz ön'nde bulundurularak 2019 yılı içerisinde 3 adet tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve karşısında belirtilen 'cretin ödenmesine; Yılı içinde kadro karşılığında en son aldıkları 'cretlere devlet memurlarına yapılacak olan zamların sözleşmeli personele de uygulanmasına ve belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli çalışacak olan personelle sözleşme yapmak 'zere Belediye Başkanı İbrahim PALAZ? ın yetkili kılınmasına; 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 49.maddesi gereğince 2019 yılı KASIM ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oybirliği ile karar verildi. 01/11/2019
Detay Göster
89 İlçemiz Denizkent Mahallesi 930 ada 6 nolu parsel imar planında yol alanında kalmaktadır. Ancak parselasyon planı uygulamasında 'retilen bu parselin 930 ada 7 nolu parsel bir kısmı ile şuyulu duruma d'şmektedir. Parselasyon planı yapılmış bu bölgede açılan yola halihazırda ihtiyaç olmaması ve karayoluna yeni bir yol bağlantısı yapılmaması amacıyla planın eski haline dön'şt'r'lerek 930 ada 6 parselin konut alanına çevrilmesi ile ilgili evrakların İmar Komisyonuna havalesine, 2019 yılı KASIM ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 01/11/2019
Detay Göster
88 Balıkesir B'y'kşehir Belediye Başkanlığı'nın 03/10/2019 tarih ve 17588 sayılı yazısında bahsedilen, Otopark Yönetmeliği'nin 9. maddesinde "Otopark bedeli tahsil edilmeden yapı ruhsatı d'zenlenemez." h'km' ile, "Otopark Bedelinin Tespit,Tahakkuk ve Tahsili" başlıklı 12. maddesi 11. fıkrasında "B'y'kşehir sınırları içinde b'y'kşehir belediyeleri resen ya da ilçe belediyelerinin önerileri doğrultusunda, diğer belediye ve m'cavir alan sınırları içinde belediyeler, bunların dışında ilgili idareler meclis kararı almak suretiyle, bu maddede belirtilen grup sayısını azaltmaya ve bedel hesabına ilişkin oranları arttırmaya yetkilidir." h'k'mleri gereğince otopark bedellerinin hesaplanması ve gruplandırılması konusu ile ilgili evrakların İmar Komisyonuna havalesine, 2019 yılı KASIM ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 01/11/2019
Detay Göster
87 Balıkesir 1. İdare Mahkemesi'nin 2018/1383 E. Sayılı dava dosyasıyla davacı Hatice YAVAŞ ile davalı olduğumuz ve davacının maliki olduğu İlçemiz Reşadiye Mahallesi, 41 pafta, 154 ada, 5 parsel nolu taşınmazı kapsayan alanda yapılan imar planı revizyonuna ilişkin Belediye Meclisimizin 03.09.2012 tarih ve 2012/80 sayılı kararın iptaline karar verilmiş olup, anılan iptal kararı gereğince 154 ada 5 parsel nolu taşınmazı kapsayan alanda yeniden imar planı yapılması ile ilgili evrakın İmar Komisyonuna havalesine, 2019 yılı KASIM ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 01/11/2019
Detay Göster
86 İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonunun Turgay HEPOĞLU'nun talebi ile ilgili 24.10.2019 tarih ve 2019/3 sayılı raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabul'ne, 2019 yılı KASIM ayı olağan meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 01/11/2019
Detay Göster
85 Belediyemiz Fen İşleri M'd'rl'ğ'nce İlçemiz merkez ve bağlı mahallelerinde bulunan muhtelif cadde ve sokaklara asfalt kaplama ve yapım işinde, kullanılmak 'zere asfalt malzemesi alınabilmesi için, İller Bankası A.Ş.'nden kredi alınmasına, Bankaca belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak, hert'rl' sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya, kredi ile ilgili devam eden işlemleri y'r'tmeye, Bankanın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek hert'rl' değişiklik çerçevesinde, krediye konu işlerle ilgili her t'rl' işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkili kılınmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/i -68 ve 18/d maddeleri gereğince 2019 yılı KASIM ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 01/11/2019
Detay Göster
84 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete? de \evre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanarak y'r'rl'ğe giren `Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik? in 23/1 maddesinde yer alan ?2872 sayılı \evre Kanununun? 11. Maddesi ve ?Evsel Katı Atık Tarifesinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz? da belirtilen esaslar dahilinde, ilgili ana maliyet kalemleri, geçmiş yıllardaki maliyetler, planlanan yatırım programı ve önerilen tarifelerde dikkate alınarak hazırlanan, Belediyemizin 2020 Mali Yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin ve Evsel katı Atık Ücretlerinin Tahsilatına İlişkin usul ve Esaslarının komisyondan geldiği şekli ile kabul'ne, 2019 Yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 2. birleşim 1. oturumuna katılan 'yelerin oybirliği ile karar verildi. 14/10/2019
Detay Göster
83 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu H'k'mleri gereğince 2020 Mali Yılına ait Belediyemiz Vergi ve Harçlar tarifesi ile isteğe bağlı hizmetler karşılığında alınacak olan 'cret tarifesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası İle Mahalli İdareler B'tçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesinin 7.fıkrası h'k'mleri gereğince, Tarife Komisyonundan geldiği şekli ile gelir kalemleri itibariyle, ayrı ayrı ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde 2019 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısının 2. birleşim 1. oturumuna katılan 'yelerin oybirliği ile kabul'ne karar verildi. 14/10/2019
Detay Göster
82 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu h'k'mleri gereğince, 2020 Mali yılına ait Belediyemiz B'tçe Kararnamesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61., 62. ve 18.maddesinin (b) fıkrası ile Mahalli İdareler B'tçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi h'k'mleri gereğince, Plan ve B'tçe Komisyonundan geldiği şekli ile ad okumak suretiyle madde, madde yapılan oylama neticesinde 2019 Yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 2. birleşim 1. oturumuna katılan 'yelerin oybirliği ile kabul'ne karar verildi. 14/10/2019
Detay Göster
81 Belediyemiz 2020 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve B'tçe Komisyonunun 2019/1 sayılı raporunun Komisyondan geldiği şekli ile kabul'ne 2019 yılı Ekim ayı olağan toplantısının İkinci Birleşim Birinci oturumuna katılan 'yelerin oy çokluğu ile karar verildi. 14/10/2019
Detay Göster
97 Sayfa , 966 Kayıt Bulunmaktadır.
Karar Detayı

Kapat
Email Gönder

Gönder
Kapat
Güvenli Giriş

Giriş Yap
Kapat