Kapat
Karar No Karar Açıklama Karar Tarih İşlem
39 Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünün 24.12.2021 tarih ve 676883 sayılı yazısı ekinde gönderilen; 17/05/2021 tarih ve 42 sayı ile onaylanan ?Gönen Balya İl Yolu KM: (48+028-49+400), KM: (51+829.89-53+457.31), KM: (53+535.87-53+588.93), KM: (56+073.88-57+190.18) arasında kalan karayolu güzergahı ve yakın çevresini kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği? nin bir kısmını kapsayan 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 2022/2 sayılı kararının komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 01/06/2022
Detay Göster
38 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48 nci maddesi gereği, İlçemizin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli göz önünde bulundurularak ihtiyaç duyulan, 1 nci Dereceli İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosu ve 7 nci dereceli 1 Adet Mühendis kadrosunun ihdasına, Düzenlenen (I) Sayılı Kadro İhdas Cetvelinin kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48 nci ve 18/l maddelerine istinaden, işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 01/06/2022
Detay Göster
37 Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıköy Mahallesi 4775 nolu parselde 93 m2 alanlı, Sarıköy Mahallesi PTT caddesi No:1/A GÖNEN adresindeki işyeri ve Kurtuluş Mahallesi 45 ada 22 nolu parselde 476,59 m2 alanlı, Kurtuluş Mahallesi Şehit Fehmi Ercan Caddesi No:24 GÖNEN adresindeki kafeteryanının, 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesi gereğince, işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 01/06/2022
Detay Göster
36 Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince hazırlanan 36.000.000,00.- TL (Otuzaltımilyon Türk Lirası) tutarında ek bütçe yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 2022/1 sayılı kararının komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, yapılan işaretle oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 05/05/2022
Detay Göster
35 Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünün 24.12.2021 tarih ve 676883 sayılı yazıları ile teklif edilen İmar Plan Değişikliği talebi ile ilgili evrakların incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 05/05/2022
Detay Göster
34 Ek Bütçe yapılması ile ilgili evrakların, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ?Belediye Bütçesi? başlıklı 61. Maddesi, ?Meclisin Görevleri?başlıklı 18 maddesinin (b) bendine ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin?Ek Ödenek? başlıklı 37 maddesine istinaden incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 05/05/2022
Detay Göster
33 2021 Mali yılı bütçesi 83.000.000,00-TL olarak tahmin edilmiş olup, geçen yıldan devreden ödenek 17.379.163,11-TL ile toplam ödenek 100.379.163,11-TL. olmuştur. Yıl içinde sarfedilen 72.635.757,63-TL. nin Bütçe Gideri olarak tahakkuk ve tediyeleri gerçekleştirilmiştir. Yedek Ödenek ve fazla ödenek tertiplerinden 8.913.000,00-TL. Bütçe içi aktarma yapılmıştır. Belediyenin 2021 Mali Yılında Kesin Hesap Cetvelinde yer alan Bütçe Gelirlerinden 86.620.922,54-TL. gelir tahakkuku verilmiş olup, buna karşılık Bütçe Gelirleri tahsilatı ise 76.121.978,41-TL. dir. 2021 yılında tahakkuk verilerek tahsil edilemeyen 10.498.944,13-TL. ise 2022 yılı hesap dönemine devir bakiyesi vermiştir. 2021 Mali Yılı Gelir gerçekleşmesinin %91,71 olduğu, Gider gerçekleşmesinin %87,51 olduğu görülmüştür. Belediye Encümenince de uygun görüş bildirilen, 2021 Mali Yılı Kesin Hesabının kabulüne; 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 18/b ve 64 üncü maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda, meclis üyelerinden Kemal KALYONCU, Çiçek Mutlu KOCAMAN, Fatma TÜRK, Hasan YILDIZ ve Adem KAVUZOĞLU'nun ret oylarına karşılık 18 kabul oyla mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. 05/05/2022
Detay Göster
32 Belediyemiz iştiraki olan Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş'nin doğmuş veya doğacak olan ihtiyaçlarının finansmanı için kullanılmak üzere, İller Bankası A.Ş' den veya Kamu veya Özel Bankalardan faiz hariç 5.000.000,00.- TL (Beşmilyon) tutarında krediye müteselsil kefil olunmasına ve veya teminat mektubu alınmasına; İller Bankası A.Ş' den veya Kamu veya Özel Bankalardan Belediyemize kullandırılacak krediye müteselsil kefil olunmasına ve veya teminat mektubu alınmasına ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya, kefillik veya teminat mektubu ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Bankaların mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, kredi kefalet ve veya teminat mektubuna konu işlerle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İbrahim PALAZ? ın yetkili kılınmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/i - 68 ve 18/d maddeleri gereğince işaretle yapılan oylama sonucunda, meclis üyelerinden Kemal KALYONCU, Çiçek Mutlu KOCAMAN, Fatma TÜRK, Hasan YILDIZ ve Adem KAVUZOĞLU'nun ret oylarına karşılık 18 kabul oyla mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. 05/05/2022
Detay Göster
31 Belediyemiz imar plan notlarının güncellenmesi ve su basmanı kotunun yükseltilmesi ile ilgili plan notu ilavesini içeren, İmar komisyonunun 2022/1 sayılı kararının komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, yapılan işaretle oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 06/04/2022
Detay Göster
30 Başkan sözlü olarak, imara havale edilen Otopark Yönetmeliği ve imar plan notları ile ilgili konular aciliyet arz ettiğinden 2. birleşim yapılılarak, Komisyonlardan gelecek olan raporların görüşülmesi ve karara bağlanması için Nisan ayı olağan toplantısının 2. birleşim 1.oturumunun 6 Nisan 2022 Çarşamba günü saat: 17.30?da Belediye Meclis salonda yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 01/04/2022
Detay Göster
117 Sayfa , 1168 Kayıt Bulunmaktadır.
Karar Detayı

Kapat
Email Gönder

Gönder
Kapat
Güvenli Giriş

Giriş Yap
Kapat