Karar No Karar Açıklama Karar Tarih İşlem
80 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu h'k'mleri gereğince, 2021 Mali yılına ait Belediyemiz B'tçe Kararnamesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61., 62. ve 18.maddesinin (b) fıkrası ile Mahalli İdareler B'tçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi h'k'mleri gereğince, 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider b'tçesi denklik sağlanarak 83.000.000.00.-TL (Seksen Üç Milyon-T'rklirası) olarak, aşağıda gösterildiği 'zere Plan ve B'tçe Komisyonundan geldiği şekli ile ad okumak suretiyle madde, madde yapılan işaretle oylama sonucunda, toplantıya katılan 'yelerden, Kemal KALYONCU, \içek Mutlu KOCAMAN, Harun GÜNDOĞDU, Hasan YILDIZ, Fatma TÜRK ve Mehmet Asaf BİLGİ\'in red oylarına karşılık, 18 kabul oyla mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. 07/10/2020
Detay Göster
79 Belediyemiz 2021 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve B'tçe Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği şekli ile kabul'ne, yapılan işaretle oylama sonucunda, toplantıya katılan 'yelerden, Kemal KALYONCU, \içek Mutlu KOCAMAN, Harun GÜNDOĞDU, Hasan YILDIZ, Fatma TÜRK ve Mehmet Asaf BİLGİ\'in red oylarına karşılık, 18 kabul oyla mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. 07/10/2020
Detay Göster
78 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete? de \evre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanarak y'r'rl'ğe giren `Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik? in 23/1 maddesinde yer alan ?2872 sayılı \evre Kanununun? 11. Maddesi ve ?Evsel Katı Atık Tarifesinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz? da belirtilen esaslar dahilinde, ilgili ana maliyet kalemleri, geçmiş yıllardaki maliyetler, planlanan yatırım programı ve önerilen tarifelerde dikkate alınarak hazırlanan, Belediyemizin 2021 Mali Yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin ve Evsel katı Atık Ücretlerinin Tahsilatına İlişkin usul ve Esaslarının Tarife Komisyonundan geldiği şekli ile kabul'ne, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan 'yelerden, Kemal KALYONCU, \içek Mutlu KOCAMAN, Harun GÜNDOĞDU, Hasan YILDIZ, Fatma TÜRK ve Mehmet Asaf BİLGİ\'in red oylarına karşılık, 18 kabul oyla mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. 07/10/2020
Detay Göster
77 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu H'k'mleri gereğince 2021 Mali Yılına ait Belediyemiz Vergi ve Harçlar tarifesi ile isteğe bağlı hizmetler karşılığında alınacak olan 'cret tarifesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası İle Mahalli İdareler B'tçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesinin 7.fıkrası h'k'mleri gereğince, Tarife Komisyonundan geldiği şekli ile kabul'ne, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan 'yelerden, Kemal KALYONCU, \içek Mutlu KOCAMAN, Harun GÜNDOĞDU, Hasan YILDIZ, Fatma TÜRK ve Mehmet Asaf BİLGİ\'in red oylarına karşılık, 18 kabul oyla mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. 07/10/2020
Detay Göster
76 Gönen Merkez 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği ile ilgili İmar komisyonunun 2020/27 sayılı raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabul'ne, yapılan işaretle oylama sonucunda, toplantıya katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 01/10/2020
Detay Göster
75 İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 1730 ada, 1 nolu parsel ile 11 ada, 18 ve 24 nolu parsellerin yeniden d'zenlenmesine ilişkin yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 2020/26 sayılı raporunun, komisyondan geldiği şekli ile kabul'ne, yapılan işaretle oylama sonucunda, toplantıya katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 01/10/2020
Detay Göster
74 İlçemiz \ifteçeşmeler Mahallesi, Pınarken t(Sarıköy) Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları ilavesi ile ilgili İmar Komisyonunun 2020/25 sayılı raporunun, komisyondan geldiği şekli ile kabul'ne, yapılan işaretle oylama sonucunda, toplantıya katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 01/10/2020
Detay Göster
73 lçemiz Altay Mahallesi, Denizkent Gönen Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları ilavesi ile ilgili İmar Komisyonunun 2020/24 sayılı raporununun, komisyondan geldiği şekli ile kabul'ne, yapılan işaretle oylama sonucunda, toplantıya katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 01/10/2020
Detay Göster
72 İlçemiz Sarıköy Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları ilavesi ile ilgili İmar Komisyonunun 2020/23 sayılı raporunun, komisyondan geldiği şekli ile kabul'ne, yapılan işaretle oylama sonucunda, toplantıya katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 01/10/2020
Detay Göster
71 İzmir B'y'kşehir Belediyesine ait MERCEDES 0345 tipi 1998 model 35 CSA 84 Plaka no'lu Solo Otob's'n, bedelsiz olarak hibe şeklinde belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak 'zere kabul'ne, işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 01/10/2020
Detay Göster
105 Sayfa , 1049 Kayıt Bulunmaktadır.
Karar Detayı

Kapat
Email Gönder

Gönder
Kapat
Güvenli Giriş

Giriş Yap
Kapat