Karar No Karar Açıklama Karar Tarih İşlem
41 İlçemiz cadde ve sokaklarının asfalt kaplama yapımı bitüm alımında, parke taşı yapımında, hükümet meydanı düzenlemesi ve bina yapımında kullanılmak üzere gerekli olan malzemelerin alınabilmesi için, Kamu Bankalarından 4.000.000,00.-TL ( Dört milyon ) tutarına kadar kredi alınmasına, Bankaca belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya, kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Bankanın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, krediye konu işlerle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin YAKAR? ın yetkili kılınmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68. nci maddeleri gereğince, toplantıya katılan üyelerden İbrahim PALAZ, Semih YÜCEL, Mirayet TUTAL, İsmet ÇİVİCİOĞLU, Özgür DÖNMEZ, Nail SEZER ve Mustafa OBA? nın ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar verildi. 01/08/2018
Detay Göster
40 Köy tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüşen İlçemiz Aleattin, Armutlu, Bayramiç, Bostancı, Buğdaylı, Dereköy, Gündoğan, Hasanbey, Hafızhüseyinbey, Hacıvelioba, Karalarçiftliği, Keçeler, Osmanpazar, Sarıköy ve Tuzakçı mahallelerimizde bulunan takyidat şerhi bulunan taşınmazlar ile ilgili, Belediye Meclisinin almış olduğu 03.04.2017 tarih ve 2017/27 sayılı kararının yürürlükten kaldırılmasına, 2018 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 02/07/2018
Detay Göster
39 Mülkiyetleri Belediyemize ait 17 adet taşınmazların, 10 (on ) yıl süre ile kiraya verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince 2018 yılı Temmuz ayı olağan toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 02/07/2018
Detay Göster
38 Belediyemiz Meclis Kararları ile Spor kulüplerine, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve kamu kurumu niteliğinde olmayan kuruluşlara tahsisleri yapılan mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendi gereği tahsislerinin kaldırılmasına, 2018 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 02/07/2018
Detay Göster
37 22.05.2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediyeye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesi gereğince hazırlanan, (II) sayılı Boş Kadro değişikliği (MEMUR) cetvelinin müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/I maddesi gereğince 2018 yılı Temmuz ayı olağan toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 02/07/2018
Detay Göster
36 Mehmet Emin AYHAN?ın, itirazına konu olan maddeler incelenmiş olup, 06.12.2011 tarih, 2011/74 sayılı belediye meclis kararı ile yapılan plan üzerine, 02.10.2013 tarih ve 2013/53 sayılı, 02.10.2013 tarih ve 2013/54 sayılı belediye meclis kararıyla kabul edilen planlar yapılmış olup; 06.12.2011 tarih, 2011/74 sayılı plan hükmünü yitirmiştir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yaptırmış olduğu Mikrobölgeleme Etüt Raporuna istinaden bölgede yapılan çalışmalarda herhangi bir faylanmaya rastlanmadığından, 2018/3 saylı Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile itirazın reddine, 2018 Yılı Mayıs Ayı olağan toplantısının 2 nci birleşim 1 nci oturumuna katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verilmiştir. 04/05/2018
Detay Göster
35 İlçemiz Kurtuluş Mahallesi içinde yer alan 1603 ada, 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 parseller ve 1555 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 14.03.2018-12.04.2018 tarihleri arasında askıda iken, Mehmet Emin AYHAN tarafından 06.04.2018 tarihinde plana itirazda bulunulmuş olup, itiraz ile ilgili evrakın İmar Komisyonuna havalesine, 2018 yılı Mayıs Ayı olağan toplantısının 1 nci birleşim 1 nci oturumuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 02/05/2018
Detay Göster
34 İlçemiz Yeni Akçapınar mahallesi, 1 pafta 554 parselde kayıtlı taşınmazın eski paydaş Şevki DEĞİRMENCİ tarafından 05.09.2017 tarihinde yeni paydaş Tahsin ASLANa satılan diğer ½ payının 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 732. ve devamı maddeleri uyarınca Gönen Belediye Başkanlığınca açılacak önalım davasında satış bedeli ile alıcının tapu masraflarının mahkeme veznesine depo ettirilmesi karşılığında yasal önalım hakkının kullanılarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satın alınmasına 2018 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 1 nci birleşim 1 nci oturumunda toplantıya katılan üyelerinin oy birliği ile karar verildi. 02/05/2018
Detay Göster
33 Mülkiyeti Belediyemize ait Altay Mahallesinde 307 ada, 64, 65 ve 66 parsellerde bulunan taşınmazların,Belediyemizin bu parsellerde herhangi bir proje çalışması yapması durumunda kiracıların belediyeden herhangi bir talepte bulunmaması şartı ile 10 yıla kadar süre ile kiraya verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince, 2018 yılı Mayıs Ayı Olağan toplantısının 1 nci birleşim 1 nci oturumunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 02/05/2018
Detay Göster
32 Belediye encümeninin 05.04.2018 tarih 62 sayılı kararıyla; 2017 Mali Yılı Kesin Hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/a ve 64 üncü maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi uygunluğu yönünden yapılan incelemelerde, mevzuata uygun hareket edildiği görülerek, 2017 Mali yılı bütçesi 45.300.000,00-TL olarak tahmin edilmiş olup, geçen yıldan devreden ödenek 13.111.545,97-TL ile toplam ödenek 58.411.545,97-TL. olmuştur. Yıl içinde sarfedilen 36.417.340,76TL. nin Bütçe Gideri olarak tahakkuk ve tediyeleri gerçekleştirilmiştir. Yedek Ödenek ve fazla ödenek tertiplerinden 6.676.652,81-TL. Bütçe içi aktarma yapılmıştır. Belediyenin 2017 Mali Yılında Kesin Hesap Cetvelinde yer alan Bütçe Gelirlerinden 45.158.706,67-TL. gelir tahakkuku verilmiş olup, buna karşılık Bütçe Gelirleri tahsilatı ise 41.061.621,78-TL. dir. 2017 yılında tahakkuk verilerek tahsil edilemeyen 4.097.084,89-TL. ise 2018 yılı hesap dönemine devir bakiyesi vermiştir. Bu verilere göre 2017 Mali Yılı Gelir gerçekleşmesinin %90,64 olduğu, Gider gerçekleşmesinin %80,40 olduğu görülmüştür. Belediye Encümenince de uygun görüş bildirilen 2017 Mali Yılı Kesin Hesabının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 64 üncü maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi uyarınca kabulüne, belediye meclisinin Mayıs ayı olağan toplantısının 1. Birleşimi, 1. Oturumunda toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi. 02/05/2018
Detay Göster
86 Sayfa , 857 Kayıt Bulunmaktadır.
Karar Detayı

Kapat
Email Gönder

Gönder
Kapat