Karar No Karar Açıklama Karar Tarih İşlem
51 1519 ada 1 ve 3 nolu parseller arasında kalan Park Alanının İbadet Alanına dön'şt'r'lmesi, İbadet Alanı olarak planlanmış 1516 ada 12 ve 13 nolu parsellerin de Park Alanına dön'şt'r'lmesi amacıyla ilgili kurumlara gör'ş sorulmuştur. Milli Emlak Servis Şefliği?nin 27.05.2019 tarih ve 18306 sayılı yazısı ile 1516 ada 13 nolu parselin park alanı yapılmasından dolayı m'lkiyetinin Hazineden çıkacağı belirtilmiş ve Hazinenin hak ve menfaatlerinde kayba sebebiyet vereceğinden uygun gör'ş bildirilmemiştir. Bunun 'zerine park alanı ihtiyacı, m'lkiyeti belediyemize ait olan 1290 ada 2 nolu parselden karşılanarak hazırlanan plan teklifiyle ilgili kurumlardan gör'ş almak için yeniden başvuru yapılmış ve kurumlardan olumlu gör'şler gelmiş. Yeni hazırlanan plan teklifinde, 1519 ada 3 ve 1 parseller arasında kalan Park Alanının E:0.80 Yençok: Serbest İbadet Alanına dön'şt'r'lmesi; İbadet Alanı olarak planlı 1516 ada 12 ve 13 nolu parsellerin de eski kullanımı olan, Ayrık nizam 4 kat TAKS:0.40 KAKS:1.60 Konut Alanına dön'şt'r'lmesi öngör'lmektedir. İbadet alanına dön'şt'r'lecek park alanı ile n'fus artışına bağlı olarak ilave edilecek park alanı 1290 ada 2 nolu parselden karşılanacaktır. Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, Balıkesir B'y'kşehir Belediye Meclisine sunulmasına, bu doğrultuda hazırlanan 7363-22 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 'st ölçek plan Onay?ından sonra B'y'kşehir Belediyesince değerlendirilmek 'zere kabul'ne, oy birliği ile karar verildi, şeklinde hazırlanan 26.06.2019 tarihli İmar Komisyon Raporunun kabul'ne, 2019 yılı TEMMUZ ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 01/07/2019
Detay Göster
50 3194 Sayılı İmar Kanununun 8 nci maddesi ve 27 nci maddesi h'k'mlerine istinaden,Belediyemiz İmar ve Şehircilik M'd'rl'ğ'nce hazırlanan \akmak, \alıca, \iftlikalan, Kaplanoba, K'pçıktı ve Saraçlar Mahalleleri Yerleşik Alan Sınır Tespitine ait paftaların B'y'kşehir Belediye Meclisi?nin onayına sunulmasına, 2019 Yılı TEMMUZ ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 01/07/2019
Detay Göster
49 2019 ve 2020 yıllarının "Yaşayan Ömer Seyfettin" olarak anılması ve İlçemiz için önemli olan değerin gelecek nesillerde yaşatılması için Gönen Belediyesi K'lt'r Merkezinin isminin "Gönen Belediyesi Ömer Seyfettin K'lt'r Merkezi" olarak değiştirilmesine, 2019 Yılı TEMMUZ ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 01/07/2019
Detay Göster
48 Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş. nin Denizbank A.Ş. den Yurt içi ve Yurt dışı şubelerinden ve Ziraat Bankası A.Ş. den kullanacağı nakit ve gayrinakit doğmuş ve doğacak olan borçlara Gönen Belediye Başkanlığınca m'teselsil kefil olunmasına, ilgili kefaletnameleri Belediye Başkanı İbrahim PALAZ?ın imzalamasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin (d) ve (e) fıkralarına istinaden 2019 yılı HAZİRAN ayı olağan meclis toplantısına katılan 'yelerin oyçokluğu ile karar verildi. 03/06/2019
Detay Göster
47 Gönen Belediye Meclisi?nin 2019/39 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen \evre ve Şehircilik İl M'd'rl'ğ'n'n 25/04/2019 tarihli yazısı ile sunulan; Belediyemizin 01.03.2018 tarih ve 2018/18 sayılı meclis kararı ile kabul edilip, Balıkesir B'y'kşehir Belediyesinin 24.07.2018 tarih 826 sayılı meclis kararı ile onaylanan Uygulama İmar Planı Plan Notu İlave ve Değişikliği dosyası için hazırlanan imar komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabul'ne, 2019 Yılı HAZİRAN ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 03/06/2019
Detay Göster
46 İlçemiz Altay Mahallesi 415 ada 2 nolu parselin 17.053 m2 lik kısmında, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın (E:1,50 Yençok:9.50 İçmesuyu Arıtma Tesis Alanı) komisyondan geldiği şekli ile kabul'ne, 2019 Yılı HAZİRAN ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 03/06/2019
Detay Göster
45 İlçemiz Sarıköy Mahallesi 134 nolu parsel 'zerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ? Değişiklik uygulama İmar Planı teklifinde, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?ne göre ?Ek-1d Uygulama İmar Planı Gösterimler? kataloğunda ?Konut Dışı Kentsel \alışma Alanı? gösterimin bulunmaması sebebiyle lejantın yeniden d'zenlenmesi istenmiştir. Bu nedenle Sarıköy Mahallesi 134 nolu parsel 'zerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave - Değişiklik Uygulama İmar Planı teklifi yeniden d'zenlenmiştir. "Konut Dışı Kentsel \alışma Alanı" gösteriminin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne göre "Ek-1a İlave Ortak Gösterimler" kataloğunda yer alan "İmalathane Tesis Alanı" olarak d'zeltilmesine komisyondan geldiği şekli ile kabul'ne, 2019 Yılı HAZİRAN ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 03/06/2019
Detay Göster
44 İlçemizde bulunan 101 mahallede oluşan çöplerin toplanması, Balıkesir B'y'kşehir Belediyesi Katı Atık Aktarma İstasyonuna göt'r'lmesi ve İlçemizdeki cadde/sokakların s'p'r'lmesi işinin devamının sağlanması için gerekli araçların kiralanması amacıyla; 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesi gereği gelecek yıllara yaygın hizmet y'klenmesinin yapılmasına, 2019 yılı HAZİRAN ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 03/06/2019
Detay Göster
43 01 Hazirandan 2019 tarihinden itibaren Belediyemize ait Ekşidere Dağ Ilıcası İşletmesi Konaklama ücretleri yeniden tespit edilmiş olup, yeni ücretlerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince 2019 yılı MAYIS ayı olağan meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. 02/05/2019
Detay Göster
42 Planlı Alarlar Tip İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ve proje hazırlık s'recinde yaşanan problemler dikkate alınarak Gönen Belediyesi İmar Plan Notlarının g'ncellenmesi ile ilgili evrakın İmar Komisyonuna havalesine, 2019 yılı MAYIS ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 02/05/2019
Detay Göster
93 Sayfa , 929 Kayıt Bulunmaktadır.
Karar Detayı

Kapat
Email Gönder

Gönder
Kapat
Güvenli Giriş

Giriş Yap
Kapat