Karar No Karar Açıklama Karar Tarih İşlem
51 Belediyemizce 04-08 Eyl'l 2020 tarihleri arasında 13. Ulusal Oya ve \eyiz Fuarı etkinliğinin yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 nc' maddesinin ( a ) bendi gereğince, 2020 yılı TEMMUZ ayı olağan meclis toplantısına katılan 'yelerin oybirliği ile karar verildi. 01/07/2020
Detay Göster
50 M'lkiyeti Belediyemize ait Altay Mahallesi Denizkent Mevkii 1276 ada 1 parselde bulunan 1.500,12 m2 ve Körpeağaç Mahallesi 998 parselde bulunan 3.100,00 m2 lik taşınmazların 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince 2020 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantısına katılan 'yelerin oybirliği ile karar verildi. 01/07/2020
Detay Göster
49 Belediye enc'meninin 16.04.2020 tarih 166 sayılı kararıyla; 2020 Mali Yılı Kesin Hesabının 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 34/a ve 64 'nc' maddeleri ile Mahalli İdareler B'tçe ve Muhasebe Yönetmeliği?nin 40 ıncı maddesi uygunluğu yön'nden yapılan incelemelerde, mevzuata uygun hareket edildiği gör'lerek, 2019 Mali yılı b'tçesi 60.000.000,00-TL olarak tahmin edilmiş olup, geçen yıldan devreden ödenek 15.499.281,31-TL ile toplam ödenek 75.499.281,31-TL. olmuştur. Yıl içinde sarfedilen 52.348.735,92-TL. nin B'tçe Gideri olarak tahakkuk ve tediyeleri gerçekleştirilmiştir. Yedek Ödenek ve fazla ödenek tertiplerinden 9.477.500,00-TL. B'tçe içi aktarma yapılmıştır. B'tçe giderlerinin harcama kalemlerine göre dağılımı yapılmıştır. Belediyenin 2019 Mali Yılında Kesin Hesap Cetvelinde yer alan B'tçe Gelirlerinden 53.178.548,28-TL. gelir tahakkuku verilmiş olup, buna karşılık B'tçe Gelirleri tahsilatı ise 46.622.674,60-TL. dir. 2019 yılında tahakkuk verilerek tahsil edilemeyen 6.555.873,68-TL. ise 2020 yılı hesap dönemine devir bakiyesi vermiştir. Bu verilere göre 2019 Mali Yılı Gelir gerçekleşmesinin %87,67 olduğu, Gider gerçekleşmesinin %87,24 olduğu gör'lm'şt'r. Belediye Enc'menince de uygun gör'ş bildirilen 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının, 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 18/b ve 64 'nc' maddeleri ile Mahalli İdareler B'tçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi uyarınca, Kemal KALYONCU, \içek Mutlu KOCAMAN, Harun GÜNDOĞDU, Firdevs TÜMEN, Hasan YILDIZ, Fatma TÜRK, Adem KAVUZOĞLU, Hasan \OBAN ve Mehmet Asaf BİLGİ\'in çekimser oyuna karşılık 16 kabul oyla mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. 01/07/2020
Detay Göster
48 Başkanlık Makamından Meclise havale edilen, bir önceki yıla ait (2019 Yılı) gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerine ait Denetim Komisyonunun 07/02/2020 ile 13/02/2020 tarihleri arasındaki Raporu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. ve Belediye Meclisi \alışma Yönetmeliğinin 22. maddeleri gereğince okunarak Meclisin bilgisine sunulmuştur. 01/07/2020
Detay Göster
47 İşaretle yapılan oylama neticesinde, 2019 Mali Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun 2020 yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerden Hasan \OBAN'ın çekimser oyuna, Kemal KALYONCU, \içek Mutlu KOCAMAN, Harun GÜNDOĞDU, Firdevs TÜMEN, Hasan YILDIZ, Fatma TÜRK, Adem KAVUZOĞLU ve Mehmet Asaf BİLGİ\'in red oyuna karşılık 16 kabul oyla mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. 01/07/2020
Detay Göster
46 5393 sayılı Belediye kanununun 24.maddesi ve Belediye \alışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden bir yıl s're ile görev yapmak 'zere, siyasi parti gruplarımızın meclisimizdeki 'ye sayısının meclis 'ye tam sayısına oranlanması suretiyle, Plan ve B'tçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Tarife Komisyonu, Kıymet Takdir Komisyonu, İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu ve Cadde, Sokak ve Park İsimleri Tespit Komisyonunun oluşturulmasına ve komisyonların 5 'yeden teşekk'l'ne işaretle yapılan oylama sonucunda 2020 yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. İşaretle yapılan oylama suretiyle, Plan ve B'tçe Komisyonuna; Nesrin OSMAN, Mehmet YILMAN, Vedat ERKOYUNCU, Doğan CEYLAN ve \içek Mutlu KOCAMAN. İşaretle yapılan oylama suretiyle, İmar Komisyonuna; Mehmet Ersoy FİDAN, Ümit YERGAL, Özg'r DÖNMEZ, Cihan Berk UMAY ve Fatma TÜRK. İşaretle yapılan oylama suretiyle, Tarife Komisyonuna; H'seyin GÜL, Hatice Burcu ÖZDEMİR, Hayri Özcan ERKAL, Nejdet KO\ ve Firdevs TÜMEN. İşaretle yapılan oylama suretiyle, Kıymet Takdir Komisyonuna; Nesrin OSMAN, Mehmet YILMAN, Doğan CEYLAN, Cihan Berk UMAY ve Harun GÜNDOĞDU. İşaretle yapılan oylama suretiyle, İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna; Ey'p DOĞAN, Nejdet KO\, İbrahim ALTAŞ, Doğan CEYLAN ve Kemal KALYONCU. İşaretle yapılan oylama suretiyle, Cadde, Sokak ve Park İsimleri Tespit Komisyonuna; Arzu BIYIKLI, İbrahim ALTAŞ, Hatice BURCU ÖZDEMİR, H'seyin GÜL ve Adem KAVUZOĞLU. Komisyon 'yeliklerine 2020 yılı toplantıya katılan 'yelerin oy birliği ile seçilmişlerdir. 01/07/2020
Detay Göster
45 Bir yıllık görev s'resi dolan enc'men 'yeliğine yeniden 'ye seçimi gizli oyla yapılmış olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesinin (b) fıkrası gereğince bir yıl s're ile görev yapmak 'zere en çok oy alan; Meclis Üyeleri; Ey'p DOĞAN 16 Oy ve Özg'r DÖNMEZ 15 Oy alarak Enc'men 'yeliğine seçilmişlerdir. 01/07/2020
Detay Göster
36 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun Diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 18/e maddesi gereğince, m'lkiyeti belediyemize ait olan, Uygulama İmar Planında Dini Tesis Alanı olarak planlı, Altay Mahallesi Karşıyaka Mevkii 14 pafta, 1519 adada, tapuda arsa olarak kayıtlı 5 nolu 1919.99 m2?lik parselin, cami ve m'ştemilatı yapılması amacıyla Gönen İlçe M'ft'l'ğ'?ne tahsisinin yapılmasına, 2020 Yılı MART ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 02/03/2020
Detay Göster
35 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu?nun 45.Maddesi, Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Başlıklı 75/d maddesi gereğince, imar planında İlköğretim Tesisleri Alanı olarak planlı 8 nolu 8427.15 m2 alandan oluşan parseldeki Belediyemize ait olan 148.76 m2?nin (17681/1001640 hisse) okul yapılması amacıyla Maliye Hazinesi?ne bedelsiz olarak devir yapılmasına, 2020 Yılı MART ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 02/03/2020
Detay Göster
34 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde 02.04.2007 Tarih ve 2007/25 sayılı Meclis Kararı ile kurulmuştur. \evre Koruma ve Kontrol M'd'rl'ğ'n'n kaldırılması nedeniyle Temizlik işleri M'd'rl'ğ'nce birleşmesinden dolayı, yeniden d'zenlenen Belediyemiz Temizlik İşleri M'd'rl'ğ'n'n görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını tanımlayan yönetmeliğin m'd'rl'ğ'nden geldiği şekli ile kabul'ne, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi gereğince m'd'rl'ğ'nden geldiği şekli ile kabul'ne, 2020 Yılı MART ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 02/03/2020
Detay Göster
102 Sayfa , 1016 Kayıt Bulunmaktadır.
Karar Detayı

Kapat
Email Gönder

Gönder
Kapat
Güvenli Giriş

Giriş Yap
Kapat