Karar No Karar Açıklama Karar Tarih İşlem
69 İlçemiz Akçaali Mahallesi 347 ada 4 nolu parselde "Resmi Tesis Alanı? olarak planlı m'lkiyeti Posta İşletme Genel M'd'rl'ğ''ne ait alanda yapı yaklaşma mesafeleri yeniden d'zenlenmiş; Atat'rk Caddesine bakan cephede yapı yaklaşma mesafesinin minimum 3 metre, diğer cephelerde iseavanprojeye uygun olarak yapılması planlanmıştır. Yapılan plan değişikliği ile emsal değeri E:2.00, 3 kat olarak belirlenmiştir. Resmi Tesis Alanında yapı yaklaşma mesafeleri ve emsal değerlerinin d'zenlenmesi amacıyla hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili İmar Komisyonunun 23.08.2019 tarih ve 2019/12 sayılı raporunun Komisyondan geldiği şekli ile kabul'ne, 2019 yılı Eyl'l ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 02/09/2019
Detay Göster
68 İlçemiz Sarıköy Mahallesi 0 ada 5373 nolu parsel ve etrafında m'lkiyet durumuna göre imar hattı yeniden d'zenlenmiş; imar adasındaki konut alanı ve ibadet alanının d'zensiz formu iyileştirilmiştir. Konut alam 1271 m2 'den 1245 m2 'ye d'şm'ş, İbadet Alanı 2892 m2 'den 2923 m2 'ye çıkmıştır. Konut alanında yapılan değişiklikten dolayı oluşan 141 m2 'lik yeşil alan plana ilave edilmiştir. Meri Planda "Serbest Nizam? olarak oluşturulmuş konut adası, mevzuata uygun olarak diğer yapı adalarının emsalleri de dikkate alınarak, "Ayrık Nizam 3 kat TAKS:0.30 KAKS:0.90? olarak planlanmıştır. İmar adalarının m'lkiyete göre yeniden d'zenlenmesi amacıyla hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili İmar Komisyonunun 23.08.2019 tarih ve 2019/11 sayılı raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabul'ne, 2019 yılı Eyl'l ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 02/09/2019
Detay Göster
67 Kurtuluş Mahallesi, 803 ada, 22 nolu parsel, meri imar planında Bakım Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak planlı olup; E:0.20'dir. Bu parseldeki emsalin E:0.60'a çıkarılarak Plan ve plan raporu incelendiğinde plan değişikliğinin Emsalin E:0.60 olarak değiştirilmesinin; Balıkesir B'y'kşehir Belediyesi Başkanlığı Ulaşım ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı'nın kurum gör'ş' incelendiğinde \evre D'zeni Planı'na uygun olmadığı gör'lmektedir. Buna göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili İmar Komisyonunun 23.08.2019 tarih ve 2019/10 sayılı raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabul'ne, 2019 yılı Eyl'l ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 02/09/2019
Detay Göster
66 3 nc', 5 nci, 7 nci ve 10 ncu Maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar komisyonunun 23.08.2019 tarih ve 2019/9 sayılı raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabul'ne, 2019 yılı Eyl'l ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 02/09/2019
Detay Göster
65 İlçemiz G'ndoğdu Mahallesi, \ukurtarla Mevkii sınırları içinde kalan tapunun 39 Pafta, 112 Ada, 104 Parselde kayıtlı toplamda 27.936 m2 'lik taşınmazlar 'zerinde " Tarım ve Hayvancılık Alanı ( Mezabaha Tesisi ) " amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili evrakların İmar Komisyonuna havalesine, 2019 yılı Eyl'l ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 02/09/2019
Detay Göster
64 Belediyemiz 2020-2024 Mali Yılları Stratejik Planının Mali Hizmetler M'd'rl'ğ'nden geldiği şekliyle kabul'ne, 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 49.maddesi gereğince 2019 yılı Eyl'l ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oybirliği ile karar verildi. 02/09/2019
Detay Göster
62 Hazine ve Maliye Bakanlığının 08.07.2019 tarih ve 210975 sayılı Genelgesi ile kadronun özellikleri göz ön'nde bulundurularak 2019 yılı içerisinde 1 adet tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve karşısında belirtilen 'cretin ödenmesine; Yılı içinde kadro karşılığında en son aldıkları 'cretlere devlet memurlarına yapılacak olan zamların sözleşmeli personele de uygulanmasına ve belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli çalışacak olan personelle sözleşme yapmak 'zere Belediye Başkanı İbrahim PALAZ? ın yetkili kılınmasına; 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 49.maddesi gereğince 2019 yılı Mayıs ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oybirliği ile karar verildi. 02/09/2019
Detay Göster
61 TANAP'ın Paşaçiftlik Mahallesine mali destekte bulunması durumunda banka hesabı olmadığından TANAP tarafından yapılacak olan çocuk parkı, oyun grubu ,spor aletleri yapımına ve d'ğ'n salonu için masa-sandalye alımında mali desteğin belediyemiz tarafından sunulacak banka hesap numarası/İBAN'a yatırılmasına ve bu işlerin belediyemiz tarafından gerçekleştirilebilmesi için TANAP ile sözleşme imzalamaya 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesine istinaden Belediye Başkanı İbrahim PALAZ' a yetki verilmesine, 2019 yılı AĞUSTOS ayı olağan meclis toplantısına katılan 'yelerin oybirliği ile karar verildi. 01/08/2019
Detay Göster
60 5393 Sayılı Belediye Kanunu?nun 75/c maddesi gereğince 22 Eyl'l 2019 tarihinde Yör'k Festivalinin, Gönen \evresi Yör'kler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin ile ortaklaşa gerçekleştirilmesine, aynı kanunun 38/g maddesi uyarınca, işbirliği protokol' d'zenlenmesi ve bu konudaki t'm iş ve işlemlerin ifası hususunda; Belediye Başkanı İbrahim PALAZ?a yetki verilmesine 2019 yılı AĞUSTOS ayı olağan meclis toplantısına katılan 'yelerin oybirliği ile karar verildi. 01/08/2019
Detay Göster
59 G'ney Marmara Kalkınma Ajansının Bölgesel Kalkınma için Balıkesir ilinin y'ksek potansiyel taşıyan termal kaynaklarının etkin değerlendirilmesi ve iyi uygulama örnekleri baz alınarak Balıkesir'deki alanların kendi modellerini yaratabilmeleri hedeflendiğinden, bu doğrultuda yerel yöneticiler ve ajans personeli seviyesinde iyi uygulama örneklerinin önemli bir kısmını içeren \ekya ve Almanya'daki termal sahalarını incelemek 'zere 25-28 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki yurt dışı ziyaretine, Belediye Başkanı İbrahim PALAZ'ın katılım sağlamasına, 2019 yılı AĞUSTOS ayı olağan meclis toplantısına katılan 'yelerin oybirliği ile karar verildi. 01/08/2019
Detay Göster
95 Sayfa , 946 Kayıt Bulunmaktadır.
Karar Detayı

Kapat
Email Gönder

Gönder
Kapat
Güvenli Giriş

Giriş Yap
Kapat