Kapat
Karar No Karar Açıklama Karar Tarih İşlem
7 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi uyarınca 2021 Yılı içerisinde evde yalnız yaşayan, kendi başına yemek yapamayan yaşlı insanlarımıza haftanın 7 g'n' sıcak yemek yardımının Gönen Hayra ve İlme Hizmet Vakfı Başkanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilmesine, aynı kanunun 38/g maddesi uyarınca, işbirliği protokol d'zenlenmesi ve bu konudaki iş ve işlemlerin ifası hususunda; Belediye Başkanı İbrahim PALAZ a yetki verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 04/01/2021
Detay Göster
6 Mali Hizmetler M'd'rl'ğ'n teklif yazısında ayrıntılı olarak belirtildiği şekliyle; 2021 Mali Yılı b'tçesinin ilgili kalemlerinden toplam 217.000,00.-TL. ödeneğin, ilgili kalemlerine aktarılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler B'tçe ve Muhasebe Yönetmeliği?nin 36 ncı maddesi uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 04/01/2020
Detay Göster
5 Resmi Gazetede yayınlanarak y'r'rl'ğe giren, 2021 yılı Merkezi Yönetim B'tçe Kanunu gereği, belediyemiz diğer B'y'kşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunduğundan, belediyemiz b'nyesinde görev yapan zabıta memurlarına, 2021 mali yılında ödenecek aylık fazla mesai 'cretinin 594,00.-TL. olarak belirlenmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 04/01/2021
Detay Göster
4 Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dön'ş'm Genel M'd'rl'ğ'n'n genelgesi ile kadroların özellikleri göz ön'nde bulundurularak, 2021 Yılı içerisinde 19 adet tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına, yılı içinde kadroları karşılığında en son aldıkları 'cretlere devlet memurlarına yapılacak olan zamların sözleşmeli personele de uygulanmasına ve belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli çalışacak olan personelle sözleşme yapmak 'zere Belediye Başkanı İbrahim PALAZ ın yetkili kılınmasına; 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 49.maddesi gereğince işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 04/01/2021
Detay Göster
3 İnsan Kaynakları ve Eğitim M'd'rl'ğ'nce hazırlanan Boş Kadro Değişikliği (II) sayılı Cetvel incelenmiş olup, cetvelin m'd'rl'ğ'nden geldiği şekliyle kabul'ne, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/l maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahlli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 11 nci maddesi uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan Üyelerden, Kemal KALYONCU, \içek Mutlu KOCAMAN, Harun GÜNDOĞDU, Hasan YILDIZ, Fatma TÜRK, Firdevs TÜMEN, Adem KAVUZOĞLU, Hasan \OBAN ve Mehmet Asaf BİLGİ\'in red oylarına karşılık, 16 kabul oyla mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. 04/01/2021
Detay Göster
2 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ve Belediye Meclisi çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesinin ikinci fıkrası h'km' gereğince, Belediye Meclisinin her ayın ilk mesai g'n' toplanmasına ve Meclisin 2021 Yılı Mayıs ayında bir ay tatil yapmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan 'yelerin oybirliği ile karar verildi. 04/01/2021
Detay Göster
1 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için, kendi 'yeleri arasından 5 (beş) kişiden denetim komisyonu oluşturulmasına, toplantıya katılan 'yelerin oy birliği ile karar verilmiştir. Denetim Komisyonu 'ye seçimi gizli oyla yapılmıştır. Oyların tasnifi sonucunda en çok oyları alan Meclis Üyelerinden; Ey'p DOĞAN, Vedat ERKOYUNCU, Özg'r DÖNMEZ, Doğan CEYLAN ve Kemal KALYONCU nun Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir. 04/01/2021
Detay Göster
96 İlçemiz Kurtuluş Mahallesinde, m'lkiyeti Orman Genel M'd'rl'ğ'?ne ait 746 ada, 50 nolu parselde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin Balıkesir B'y'kşehir Belediye Meclisine sunulmasına, bu doğrultuda hazırlanan (UİP-10794042) Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Üst Ölçek Plan onayından sonra B'y'kşehir Belediyesince değerlendirilmesi ile ilgili İmar komisyonunun 2020/28 sayılı raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabul'ne, yapılan işaretle oylama sonucunda, toplantıya katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 01/12/2020
Detay Göster
95 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu?nun 45.Maddesi, Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Başlıklı 75/d maddesi gereğince, imar planında İlköğretim Tesisleri Alanı olarak planlı 130 ada 30 nolu 7905.79 m2 alandan oluşan parseldeki Belediyemize ait olan 2385.55 m2?nin (241011/798719 hisse) okul yapılması amacıyla Maliye Hazinesi?ne bedelsiz olarak devir yapılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan 'yelerin oybirliği ile karar verildi. 01/12/2020
Detay Göster
94 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu?nun 45. Maddesi, Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Başlıklı 75/d maddesi gereğince, imar planında Ortaöğretim Tesis Alanı olarak planlı 524 ada 13 nolu 4008.75 m2 alandan oluşan parseldeki belediyemize ait olan 605.36 m2?nin (60536/400875 hisse) okul yapılması amacıyla Maliye Hazinesi?ne bedelsiz olarak devir yapılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan 'yelerin oybirliği ile karar verildi. 01/12/2020
Detay Göster
108 Sayfa , 1072 Kayıt Bulunmaktadır.
Karar Detayı

Kapat
Email Gönder

Gönder
Kapat
Güvenli Giriş

Giriş Yap
Kapat