Kapat
Karar No Karar Açıklama Karar Tarih İşlem
67 Kırsal Mahallelerin tespiti ile ilgili İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun müştereken almış olduğu 2022/1 sayılı kararının komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, yapılan işaretle oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 08/11/2022
Detay Göster
66 08/11/2022
Detay Göster
65 Ulukır Mahallesi, 114 ada, 24-25-27-28 nolu parsellerin karşısındaki alanda onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar komisyonunun 2022/06 sayılı kararının komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, yapılan işaretle oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 01/11/2022
Detay Göster
64 Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifine uygun olarak hazırlanan, 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planın kabulü ile ilgili İmar Komisyonunun 2022/5 sayılı kararının komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 01/11/2022
Detay Göster
63 Hazine ve Maliye Bakanlığının Genelgeleri ile kadroların özellikleri göz önünde bulundurularak, 2022 yılı içerisinde unvan ve sayısı belirtilen 5 adet tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin asgari ücretin neti olarak ödenmesine; Yılı içinde en son aldıkları ücretlere devlet memurlarına yapılacak olan zamların sözleşmeli personele de uygulanmasına ve belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli çalışacak olan personelle sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı İbrahim PALAZ? ın yetkili kılınmasına; 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 49.maddesi gereğince, meclis toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 01/11/2022
Detay Göster
62 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Boş Kadro Değişikliği (II) sayılı Cetvel incelenmiş olup ; müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/l maddesi gereği işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 02/11/2022
Detay Göster
61 Balıkesir İli Gönen İlçesi Bostancı Mahallesi 0 Ada 2477 - 2507 - 2509 ve Buğdaylı Mahallesi 0 Ada 1775 parsel 9.973.641,19 m2 alan içinden 8.000.000 m² alanda kurulması planlanan Balıkesir Gönen Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Seracılık ) Organize Sanayi Bölgesi kurucu ortakları arasında yer alınmasına, (Sera TDİOSB)'ye katılım payının %7 olmasına, müteşebbis heyette bir temsilci ile yer alınmasına, projenin uygulamasıyla ilgili olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde açılmış olan hesaba temsilci başına 2022 yılı yeniden değerlendirme oranına göre belirlenmiş olan 258.004,91 TL'nin yatırılmasına, Sera TDİOSB Projesinin başlangıcından itibaren sonuçlandırılmasına kadar tüm aşamalarda doğabilecek her türlü masrafa hissemiz oranında katılım sağlanacağına dair taahhütte bulunulmasına, tüm bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına; Ayrıca, tüm bu iş ve işlemlerle ilgili Belediyemiz adına Belediye Başkanının yetkili kılınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 01/11/2022
Detay Göster
60 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Hükümleri gereğince 2023 Mali Yılına ait Belediyemiz Vergi ve Harçlar tarifesi ile isteğe bağlı hizmetler karşılığında alınacak olan ücret tarifesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesinin (f) fıkrası İle Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesinin 7.fıkrası hükümleri gereğince, Tarife Komisyonundan geldiği şekli ile aşağıda yazılı olduğu üzere gelir kalemleri itibariyle kabulüne, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 12/10/2022
Detay Göster
59 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri gereğince, 2023 Mali yılına ait Belediyemiz Bütçe Kararnamesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61., 62. ve 18.maddesinin (b) fıkrası ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi hükümleri gereğince, 2023 Mali Yılı Gelir ve Gider bütçesi denklik sağlanarak 350.000.000.00.-TL (Üç yüz elli milyon Türk Lirası) olarak, aşağıda gösterildiği üzere Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne, ad okumak suretiyle, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 12/10/2022
Detay Göster
58 Belediyemiz 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 12/10/2022
Detay Göster
120 Sayfa , 1196 Kayıt Bulunmaktadır.
Karar Detayı

Kapat
Email Gönder

Gönder
Kapat
Güvenli Giriş

Giriş Yap
Kapat