Karar No Karar Açıklama Karar Tarih İşlem
17 Karalarçiftliği Mahallesi 107 ada 2 nolu parsel üzerinde 2 katlı ev ve dam bulunduğu ve planda bunların yol ve yeşil alanda kaldığından bahsedilmiştir. Söz konusu yapıların, İl İdare Kurulu?nun 08.03.1984 tarihli kararıyla kullanma izni alınmış yapılardan sayıldığı, Balıkesir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü?nün 126/3562-6985 sayılı yazısı ile şahsa bildirilmiştir. Bu durum göz önünde bulundurularak imar planında değişiklik yapılması talep edilmektedir. 02.10.2013 tarihinde İlçemiz genelinde yapılmış olan revizyon uygulama imar planında söz konusu parsel ve komşu parsellerin yol ve yeşil alan olarak planlı olduğu görülmektedir. Mülkiyetin tamamıyla yok sayıldığı bu bölgede imar planını yeniden düzenlemek ve vatandaşların mağduriyetinin kısa sürede çözebilmek amacıyla, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin aynı anda yapılabilmesi için, söz konusu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onay yetkisinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi?ne verilmesine, 2019/2 sayılı Komisyon raporununun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, 2019 Yılı ŞUBAT ayı olağan meclis toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 01/02/2019
Detay Göster
16 Sarıköy Mahallesi 134 nolu mera parselin tamamının imar planı yapılmak üzere; 4342 sayılı Mera Kanunu?nun 14. Maddesi?nin d bendine göre tahsis amacı değişikliği kabul edilmiştir. Bu karara istinaden 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılarak onaylanmıştır. Bu planlara uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave-Değişiklik Uygulama İmar Planı, ?Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı?, ?Ticaret Alanı?, ?Sosyo-Kültürel Tesis Alanı?, ?Sanayi Alanı?, ?Yeşil Alan? ve ?Otopark Alanı? lejantlarından oluşmaktadır, Üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave-Değişiklik Uygulama İmar Plan değişikliği talebi hakkındaki 2019/1 sayılı Komisyon raporununun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, 2019 Yılı ŞUBAT ayı olağan meclis toplantısına katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi. 01/02/2019
Detay Göster
15 Belediyemizin iştiraki olan Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş. nin Denizbank A.Ş. ve Ziraat Bankasından Yurt içi ve yurt dışı şubelerinden Kredi Kullanılmasına, Belediyemizin bu kredi ile ilgili olarak nakit ve gayrinakit müteselsil kefil olmasına, ilgili kefaletnameleri Belediye Başkanı Hüseyin YAKAR?ın imzalamasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin (d) ve (e) fıkralarına istinaden 2019 yılı ŞUBAT ayı olağan meclis toplantısına katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi. 01/02/2019
Detay Göster
14 İlçemiz Karalarçiftliği Mahallesi H19.d.13.c pafta 107 ada 2 parsel 8510,10 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmaz ile ilgili imar plan değişikliği talebinin değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, 2019 yılı Ocak ayı olağan Meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 02/01/2019
Detay Göster
13 İlçemiz Altay Mahallesinde ikamet eden vatandaşlar tarafından yapılan başvuruda var olan İbadet Alanının (cami) ihtiyacı karşılamadığı belirtilmiş ve yeni bir cami yapılması talep edilmiştir. Söz Konusu talebe ilişkin olarak, Belediyemiz tarafından İlçemiz Altay Mahallesi 1516 ada 12 ve 13 nolu parsellerin Konut Alanı kullanımından İbadet Alanı kullanıma dönüştürülmesi amacıyla yapılacak olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifine ait karar ve onay yetkisinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisine verilmesine, belediye meclisinin 2019 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 02/01/2019
Detay Göster
12 Alacaoluk Mahallesi, 125 ada, 10 ve 12 nolu parsellerin13.416 m2 lik kısmı üzerinde Turizm Alanına (Eko-Turizm) amaçlı imar planı yapılmak istenmektedir. Plan ve plan raporu incelendiğinde; Turizm alanı olarak gösterilen bölgede, Eko Turizm Tesisleri (bu alanlarda aile işletmeciliği şeklinde pansiyonlar, çiftlik evleri dağ evleri vb. konaklama kullanımları, yeme-içme tesisleri ile yöresel ürünlerin satış üniteleri) yapılabileceği, yapılanma koşullarının da E:0.10 Yençok:7.50 metro ve 2 kat olacağı belirtilmiştir. 125 ada, 10 ve 12 nolu parsellerde yapılacak Turizm alanı (Eko-Turizm) amaçlı imar planı incelenmiş olup; 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, 2019 Yılı OCAK ayı olağan toplantısına katılan üyelerin Semih YÜCELİN red oyuna karşılık oy çokluğu ile ile karar verildi. 02/01/2019
Detay Göster
11 Kurtuluş Mahallesi, 803 ada 22 ve 12 nolu parsel, meri imar planında Bakım Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlı olup; E:0.20 dir Bu parseldeki emsalin E:0.60 a çıkarılarak, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar plan değişikliği yapılması ile ilgili Plan ve plan raporu incelendiğinde plan değişikliğinin kurum görüşlerinde belirtilen şartları sağlamadığı anlaşılmaktadır. Plan değişikliğinin reddi ile ilgili imar komisyonunun 2018/4 sayılı raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne Belediye meclisinin 2019 Yılı OCAK ayı olağan toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 02/01/2019
Detay Göster
10 İlçemiz Sarıköy Mahallesi, 134 nolu parseller üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili evrakın İmar Komisyonuna havalesine, 2019 yılı OCAK ayı olağan Meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 02/01/2019
Detay Göster
9 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi; Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir, amir hükmünde olmakla, 2019 Yılı içeresinde ?evde yalnız yaşayan, kendi başına yemek yapamayan yaşlı insanlarımıza haftanın 7 günü sıcak yemek? yardımının Gönen Hayra ve İlme Hizmet Vakfı Başkanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilmesine, aynı kanunun 38/g maddesi uyarınca, işbirliği protokolü düzenlenmesi ve bu konudaki tüm iş ve işlemlerin ifası hususunda; Belediye Başkanı Hüseyin YAKAR?a yetki verilmesine 2019 yılı Ocak ayı olağan Meclis toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 02/01/2019
Detay Göster
8 5393 Sayılı Belediye Kanunu?nun 75/c maddesi; Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir, hükmüne amir olmakla, 24 Şubat 2019 Pazar günü 7. Gönen Güvercin Festivalinin, Gönen Güvercin Sevenler Yetiştirme, Yaşatma ve Koruma Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilmesine, aynı kanunun 38/g maddesi uyarınca, işbirliği protokolü düzenlenmesi ve bu konudaki tüm iş ve işlemlerin ifası hususunda; Belediye Başkanı Hüseyin YAKAR?a yetki verilmesine 2019 yılı Ocak ayı olağan Meclis toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 02/01/2019
Detay Göster
90 Sayfa , 895 Kayıt Bulunmaktadır.
Karar Detayı

Kapat
Email Gönder

Gönder
Kapat
Güvenli Giriş

Giriş Yap
Kapat