Karar No Karar Açıklama Karar Tarih İşlem
14 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 75/c maddesi; ?Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en b'y'k m'lki idare amirinin izninin alınması gerekir, h'km'ne amir olmakla, İlçemiz Sarıköy Mahallesinde 5 Ocak 2020 tarihinde 8 nci Geleneksel Deve G'reşi Yarışmalarının, Gönen İlçesi Deve ve Deve G'reşini Sevenler K'lt'r ve Dayanışma Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilmesine, aynı kanunun 38/g maddesi uyarınca, işbirliği protokol' d'zenlenmesi ve bu konudaki t'm iş ve işlemlerin ifası hususunda; Belediye Başkanı İbrahim PALAZ ?a yetki verilmesine 2020 yılı OCAK ayı olağan meclis toplansına katılan 'yelerin oybirliği ile karar verildi. 02/01/2020
Detay Göster
13 M'lkiyeti Belediyemize ait Kocapınar Mahallesi, Gölc'k Mevkii 118 ada, 30 parselde bulunan 43.900,00 m2 y'z ölç'ml' taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 34/g maddeleri uyarınca Belediyemize kaynak sağlamak amacıyla, özel ve t'zel kişilere satışının yapılmasına, 2020 yılı OCAK ayı olağan toplantısına katılan 'yelerden Kemal KALYONCU, \içek Mutlu KOCAMAN, Harun GÜNDOĞDU, Mehmet Asaf BİLGİ\, Adem KAVUZOĞLU ve Fatma TÜRK''n red oylarına karşılık, 17 kabul oyla mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. 02/01/2020
Detay Göster
12 Belediyemize ait Altay Mahallesi 1517 Ada 8 Parselde bulunan 2.567,56 m² arsa, Plevne Mahallesi 149 Ada 1 Parselde bulunan 824,00 m² arsa, Plevne Mahallesi 149 Ada 2 Parselde bulunan 552,00 m² arsa, Plevne Mahallesi 150 Ada 1 Parselde bulunan 672 m² arsa, Plevne Mahallesi 440 Ada 1 Parselde bulunan 704 m² arsa vasıflı taşınmazlar ve G'ndoğdu Mahallesi 244 Sokak No: 61 de bulunan binanın, Belediyemize kaynak sağlamak amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince 10 yıla kadar kiraya verilmesine, 2020 yılı OCAK ayı olağan meclis toplantısına katılan 'yelerin oybirliği ile karar verildi. 02/01/2020
Detay Göster
11 İlçemiz Kurtuluş Mah. 11 ada 2, 18 ve 24 1730 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda yolun kaydırılarak imar hattının yeniden d'zenlenmesi için 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili evrakın İmar Komisyonuna havalesine, 2020 yılı OCAK ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 02/01/2020
Detay Göster
10 Balıkesir İli, Gönen İlçesi, tapuda Kurtuluş Mahallesi, H19D14D4A Uygulama İmar Planı Paftası, 37 Ada, 3 nolu parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin "Ada Hattının Yeniden D'zenlenmesi" ne ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili evrakın imar komisyonunda gör'ş'lmesi için İmar Komisyonuna havalesine, 2020 yılı OCAK ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 02/01/2020
Detay Göster
9 Balıkesir B'y'kşehir Belediyesi tarafından iade edilen 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına Esas Plan Notlarının tekrar gör'ş'lmek 'zere İmar Komisyonuna havalesine, 2020 yılı OCAK ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 02/01/2020
Detay Göster
8 İlçemiz G'ndoğdu Mahallesi 112 ada 104 nolu parselin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Balıkesir B'y'kşehir Belediye Meclisinin 28.05.2019 tarih ve 446 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu çerçevede hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan raporu incelenmiş olup; Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Mezbaha Tesisi) E:0.40 Yençok: 12.50m olarak hazırlanan plan teklifinin komisyondan geldiği şekli ile kabul'ne, 2020 Yılı OCAK ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 02/01/2020
Detay Göster
7 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 75/c maddesi; ?Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en b'y'k m'lki idare amirinin izninin alınması gerekir, amir h'km'nde olmakla, 2020 Yılı içeresinde ?evde yalnız yaşayan, kendi başına yemek yapamayan yaşlı insanlarımıza haftanın 7 g'n' sıcak yemek? yardımının Gönen Hayra ve İlme Hizmet Vakfı Başkanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilmesine, aynı kanunun 38/g maddesi uyarınca, işbirliği protokol' d'zenlenmesi ve bu konudaki t'm iş ve işlemlerin ifası hususunda; Belediye Başkanı İbrahim PALAZ?a yetki verilmesine 2020 yılı Ocak ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oybirliği ile karar verildi. 02/01/2020
Detay Göster
6 Resmi Gazetede yayınlanarak y'r'rl'ğe giren, 2020 yılı Merkezi Yönetim B'tçe Kanunu gereği, belediyemiz diğer B'y'kşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunduğundan, belediyemiz b'nyesinde görev yapan zabıta memurlarına, 2020 mali yılında ödenecek aylık fazla mesai 'cretinin 559,00.-TL. olarak belirlenmesine, 2020 yılı Ocak ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oybirliği ile karar verildi. 02/01/2020
Detay Göster
5 2020 Mali Yılı b'tçesinin ilgili kalemlerinden toplam 2.568.000,00.-TL. ödeneğin, ilgili kalemlerine aktarılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler B'tçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi uyarınca, 2020 yılı OCAK ayı olağan meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 02/01/2020
Detay Göster
99 Sayfa , 987 Kayıt Bulunmaktadır.
Karar Detayı

Kapat
Email Gönder

Gönder
Kapat
Güvenli Giriş

Giriş Yap
Kapat