Kapat
Karar No Karar Açıklama Karar Tarih İşlem
22 Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri İyi Parti Meclis Üyeleri, Ak Parti Meclis Üyeleri ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis üyelerinin ortak vermiş olduğu; 01.03.2023 tarihinde yapılan meclis toplantısına ait huzur haklarının Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlkyardım Derneği'ne bağışlanmasının kabulüne, işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 01/03/2023
Detay Göster
21 KARAR : İlçemiz merkezini kapsayan alanda Gönen Revizyon Uygulama İmar Planı yapım süreci devam etmekte olup; 01.02.2023 tarih 14 sayılı meclis kararı ile Revizyon Uygulama İmar Planı Gönen Belediye Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Ancak yakın zamanda meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gönen Revizyon Uygulama İmar Planı yapımı sürecinde deprem ile ilgili izlenen yol ve yöntemlerin yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıktığından, bu ihtiyaç Maden Tetkik Arama ve Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen Türkiye Diri Fay haritası, deprem konusunda yol gösterici maddeler ile son halini alması beklenen Balıkesir Büyükşehir İmar Yönetmeliği ve ilgili yönetmelikler başta olmak üzere mevzuatta yapılacak düzenlemeler doğrultusunda şekillenecektir. Tüm bu süreç göz önünde bulundurulduğunda revizyon imar planlarının mecliste görüşülmesi süresi boyunca mevcut imar uygulamalarında yaşanacak aksaklıkların önüne geçmek amacıyla kırsal mahalleler hariç İlçe Merkezi, Sarıköy ve Denizkent-Pınarkent bölgelerinde imar durumu ve Yapı Ruhsatı başvurularının Nisan ayı meclis toplantısına kadar durdurulmasının kabulüne, işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 01/03/2023
Detay Göster
20 İlçemiz, Ulukır Mahallesi, 114 ada, 24-25-27-28 nolu parsellerin fonksiyonunun ?Ekoturizm alanı ve yol alanı? ve yapılaşma koşullarının ?E:0,10, Yençok:7.5 m (2 kat)? olarak belirlendiği 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi sunulmuş olup; Gönen Belediye Başkanlığı Meclisinin 01.11.2022 tarih ve 65 sayılı kararı ?06.05.2022 tarihli ÇDP?deki Eko Turizm Alanları? ve alınan kurum görüşleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi nedeniyle reddedilmiş olup daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 06.01.2023 tarihli yazı ile bahse konu ÇDP hükümleri ile ilgili değişiklik yapılmış hali ile uygulama imar planının tekrar incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine, işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi 01/03/2023
Detay Göster
19 Şantiye şeflerinin yetkilerinin kullandırılması amacıyla T.M.M.O.B İnşaat Mühendisleri Odası Balıkesir şubesinin 02.02.2023 tarih ve 10.0126 yazısına istinaden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 20.02.2023 tarih ve 132773 sayılı yazısı ile ruhsat alınan inşaatın temel, subasman ve kat vizeleri esnasında belediyeden gelen kontrollerin şantiye şefleri nezdinde teslim formu düzenlenerek kayıt altına alınmasına müteakip teslimatın yapılmasına, şantiye şefleri teslimat esnasında yoksa teslim edilmemesine, konunun önemine binaen can ve mal güvenliği açısından her türlü kontrol ve denetimin yapılmasının sağlanması için şantiye şeflerinin yetkilerinin kullandırılmasının kabulüne, işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 01/03/2023
Detay Göster
18 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Belediyenin görev ve sorumlulukları kenar başlıklı 14'üncü maddesi b fıkrasında ...yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verilebilir...hükmü yer aldığından, Her yıl Ömer Seyfettin'i anmak ve hatırasını yaşatmak amacıyla yapmış olduğumuz Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası programı kapsamınca düzenlemiş olduğumuz yarışmalarımızda (hikaye yarışması, satranç yarışması, koşu yarışması) dereceye giren katılımcılarımıza ödül verilmesinin kabulüne, işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 01/03/2023
Detay Göster
17 lçemiz Gündoğdu Mahallesinde, İmar planında Park Alanı olarak planlı, 216. Sokak-218.Sokak arasındaki 2712 m2 ?lik Park Alanının 300.00 m2?lik kısmının, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği?nin 19.Maddesinin c/6 bendi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu?nun 47. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu?nun 18/e Maddesi ve 75/d Maddesi gereğince; Sağlık Bakanlığı?na ?112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu? yapılması amacıyla ve 25 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsisinin yapılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 01/02/2023
Detay Göster
16 İlçemizde mülkiyeti Belediyemize ait olan, imar planı dışında ve yerleşik alan sınırı dışında kalan tarla vasıflı 3.000.00 m2 altındaki taşınmazların, 5393 Sayılı Belediye Kanunu?nun 18/e, 34/g Maddesi ve 59/d Maddesi gereğince, satış işlemlerinin yapılabilmesi için belediye encümenine yetki verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerden, Kemal KALYOCU, Hasan ÇOBAN, Harun GÜNDOĞDU, Hasan YILDIZ, Fatma TÜRK, Adem KAVUZOĞLU, Mehmet Asaf BİLGİÇ'in red oylarına karşılık 15 kabul oyla mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. 01/02/2023
Detay Göster
15 Mülkiyeti Belediyemize ait Altay Mahallesi Denizkent Mevkii 460 ada 44 nolu parselin yaklaşık 1000.00 m2? lik kısmında ve toplamda 70.00 m2 binadan oluşan taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince Belediyemize kaynak sağlamak amacıyla kafeterya-restoran olarak 10(on) yıllığına kiraya verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 01/02/2023
Detay Göster
14 Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı?nın 28.12.2021 tarih ve 1480 sayılı meclis kararı ile onaylanan Gönen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda, İlçemiz Kurtuluş Mahallesi, 100. Yıl Mahallesi, Gündoğdu Mahallesi, Altay Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Akçaali Mahallesi, Malkoç Mahallesi, Rüstem Mahallesi, Plevne Mahallesi, Reşadiye Mahallesi, Tırnova Mahallesi sınırlarını kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planının onaylanması ile ilgili evrakların İmar Komisyonuna havalesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 01/02/2023
Detay Göster
13 Gönen Belediyesi Personel A.Ş.'ne ait 10 AIS 402 plakalı aracın bakım, onarım, fenni muayene, sigorta ve yakıt giderlerinin Gönen Belediye Başkanlığı tarafından karşılanmak üzere belediyemize yapılan tahsisin kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 75/b maddesi uyarınca işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 01/02/2023
Detay Göster
123 Sayfa , 1222 Kayıt Bulunmaktadır.
Karar Detayı

Kapat
Email Gönder

Gönder
Kapat
Güvenli Giriş

Giriş Yap
Kapat