Karar No Karar Açıklama Karar Tarih İşlem
11 İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 1727 ada 3 nolu parselde oluşacak eğitim alanı ihtiyacını gidermek amacıyla, parseli ?Ticaret Alanı? lejantından ?Özel Eğitim Tesis Alanı? lejantına dönüştürmek için, 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği incelenmiş olup, plan değişikliğinin kabulü ile ilgili İmar Komisyonunun 2017/7 sayılı raporunun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, belediye meclisinin 2018 Yılı Ocak ayı olağan toplantısına katılan üyelerin Oybirliği ile karar verildi. 02/01/2018
Detay Göster
1 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince, Belediye Meclisinin her ayın ilk mesai günü toplanmasına ve Meclisin 2018 Yılı Haziran ayında bir ay tatil yapmasına 2018 yılı Ocak ayı olağan toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 02/01/2018
Detay Göster
2 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereği, belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için, kendi üyeleri arasından 5 kişilik denetim komisyonu oluşturulmasına 2018 yılı Ocak ayı olağan toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir. Denetim Komisyonu üyeliği seçimi gizli oyla yapılmıştır. Oyların tasnifi sonucunda en çok oy alan Meclis üyelerinden; 1-İbrahim PALAZ 20 Oy 2-Tahir Yılmaz KENAR 20 Oy 3-Tuncay SALI 17 Oy 4-Mustafa GÜNERİ 16 Oy 5-Hikmet ARABACIOĞLU 16 Oy?la Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir. 02/01/2018
Detay Göster
3 5393 sayılı Belediye Kanununun 32 nci maddesi gereğince Meclis Başkan ve Üyelerine, 2018 yılı içerisinde Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 ncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3 oranında huzur hakkı ödenmesine 2018 yılı Ocak ayı olağan toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 02/01/2018
Detay Göster
4 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları dair yönetmeliği ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 45. Maddesi gereğince hazırlanan, (II) sayılı Boş Kadro değişikliği cetveli müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/I maddesi gereğince 2018 yılı Ocak ayı olağan toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 02/01/2018
Detay Göster
10 Mülkiyeti Belediyemize ait Kurtuluş Mahallesi 188 Sokakta bulunan park içindeki kafeteryanın, 10 (on ) yıllığına kiraya verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince 2018 yılı Ocak ayı olağan toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 02/01/2018
Detay Göster
6 Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereği, belediyemiz diğer Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunduğundan, belediyemiz bünyesinde görev yapan zabıta memurlarına, 2018 mali yılında ödenecek aylık fazla mesai ücretinin 487,00.-TL. olarak belirlenmesine, 2018 yılı Ocak ayı olağan toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 02/01/2018
Detay Göster
7 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 75/c maddesi; ?Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir, amir hükmünde olmakla, 2018 Yılı içeresinde ?evde yalnız yaşayan, kendi başına yemek yapamayan yaşlı insanlarımıza haftanın 7 günü sıcak yemek? yardımının Gönen Hayra ve İlme Hizmet Vakfı Başkanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilmesine, aynı kanunun 38/g maddesi uyarınca, işbirliği protokolü düzenlenmesi ve bu konudaki tüm iş ve işlemlerin ifası hususunda; Belediye Başkanı Hüseyin YAKAR?a yetki verilmesine 2018 yılı Ocak ayı olağan toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 02/01/2018
Detay Göster
8 5393 Sayılı Belediye Kanunu?nun 75/c maddesi; ?Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir, hükmüne amir olmakla, 25 Şubat 2018 Pazar günü 6. Gönen Güvercin Festivalinin, Gönen Güvercin Sevenler Yetiştirme, Yaşatma ve Koruma Derneği ve Gönen Posta Güvercin Türleri Geliştirme ve Kültür Dernekleri ile ortaklaşa gerçekleştirilmesine, aynı kanunun 38/g maddesi uyarınca, işbirliği protokolü düzenlenmesi ve bu konudaki tüm iş ve işlemlerin ifası hususunda; Belediye Başkanı Hüseyin YAKAR?a yetki verilmesine 2018 yılı Ocak ayı olağan toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 02/01/2018
Detay Göster
9 Belediyemize ait Sarıköy Mahallesi 5870 parselde bulunan, 244,00 m2 alanlı taşınmazın, imar planındaki amacı doğrultusunda belediyemize kaynak sağlamak amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 34/g maddeleri uyarınca satışının yapılmasına, 2018 yılı Ocak ayı olan toplantısına katılan üyelerden oy birliği ile karar verildi. 02/01/2018
Detay Göster
83 Sayfa , 827 Kayıt Bulunmaktadır.
Karar Detayı

Kapat
Email Gönder

Gönder
Kapat