Karar No Karar Açıklama Karar Tarih İşlem
14 İlçemiz Karalarçiftliği Mahallesi H19.d.13.c pafta 107 ada 2 parsel 8510,10 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmaz ile ilgili imar plan değişikliği talebinin değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, 2019 yılı Ocak ayı olağan Meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 02/01/2019
Detay Göster
13 İlçemiz Altay Mahallesinde ikamet eden vatandaşlar tarafından yapılan başvuruda var olan İbadet Alanının (cami) ihtiyacı karşılamadığı belirtilmiş ve yeni bir cami yapılması talep edilmiştir. Söz Konusu talebe ilişkin olarak, Belediyemiz tarafından İlçemiz Altay Mahallesi 1516 ada 12 ve 13 nolu parsellerin Konut Alanı kullanımından İbadet Alanı kullanıma dönüştürülmesi amacıyla yapılacak olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifine ait karar ve onay yetkisinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisine verilmesine, belediye meclisinin 2019 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 02/01/2019
Detay Göster
12 Alacaoluk Mahallesi, 125 ada, 10 ve 12 nolu parsellerin13.416 m2 lik kısmı üzerinde Turizm Alanına (Eko-Turizm) amaçlı imar planı yapılmak istenmektedir. Plan ve plan raporu incelendiğinde; Turizm alanı olarak gösterilen bölgede, Eko Turizm Tesisleri (bu alanlarda aile işletmeciliği şeklinde pansiyonlar, çiftlik evleri dağ evleri vb. konaklama kullanımları, yeme-içme tesisleri ile yöresel ürünlerin satış üniteleri) yapılabileceği, yapılanma koşullarının da E:0.10 Yençok:7.50 metro ve 2 kat olacağı belirtilmiştir. 125 ada, 10 ve 12 nolu parsellerde yapılacak Turizm alanı (Eko-Turizm) amaçlı imar planı incelenmiş olup; 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, 2019 Yılı OCAK ayı olağan toplantısına katılan üyelerin Semih YÜCELİN red oyuna karşılık oy çokluğu ile ile karar verildi. 02/01/2019
Detay Göster
11 Kurtuluş Mahallesi, 803 ada 22 ve 12 nolu parsel, meri imar planında Bakım Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlı olup; E:0.20 dir Bu parseldeki emsalin E:0.60 a çıkarılarak, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar plan değişikliği yapılması ile ilgili Plan ve plan raporu incelendiğinde plan değişikliğinin kurum görüşlerinde belirtilen şartları sağlamadığı anlaşılmaktadır. Plan değişikliğinin reddi ile ilgili imar komisyonunun 2018/4 sayılı raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne Belediye meclisinin 2019 Yılı OCAK ayı olağan toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 02/01/2019
Detay Göster
10 İlçemiz Sarıköy Mahallesi, 134 nolu parseller üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili evrakın İmar Komisyonuna havalesine, 2019 yılı OCAK ayı olağan Meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 02/01/2019
Detay Göster
9 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi; Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir, amir hükmünde olmakla, 2019 Yılı içeresinde ?evde yalnız yaşayan, kendi başına yemek yapamayan yaşlı insanlarımıza haftanın 7 günü sıcak yemek? yardımının Gönen Hayra ve İlme Hizmet Vakfı Başkanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilmesine, aynı kanunun 38/g maddesi uyarınca, işbirliği protokolü düzenlenmesi ve bu konudaki tüm iş ve işlemlerin ifası hususunda; Belediye Başkanı Hüseyin YAKAR?a yetki verilmesine 2019 yılı Ocak ayı olağan Meclis toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 02/01/2019
Detay Göster
8 5393 Sayılı Belediye Kanunu?nun 75/c maddesi; Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir, hükmüne amir olmakla, 24 Şubat 2019 Pazar günü 7. Gönen Güvercin Festivalinin, Gönen Güvercin Sevenler Yetiştirme, Yaşatma ve Koruma Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilmesine, aynı kanunun 38/g maddesi uyarınca, işbirliği protokolü düzenlenmesi ve bu konudaki tüm iş ve işlemlerin ifası hususunda; Belediye Başkanı Hüseyin YAKAR?a yetki verilmesine 2019 yılı Ocak ayı olağan Meclis toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 02/01/2019
Detay Göster
7 Mülkiyeti Belediyemize ait Kurtuluş Mahallesi 93 ada, 24 parselde bulunan 794,53 m2 yüz ölçümlü taşınmaz ile 392 ada, 8 parselde bulunan 380,99 m2 yüz ölçümlü taşınmazın, imar planındaki amacı doğrultusunda belediyemize kaynak sağlamak amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 34/g maddeleri uyarınca satışlarının yapılmasına, 2019 yılı OCAK ayı olağan Meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliğiyle ile karar verildi. 02/01/2019
Detay Göster
6 Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Hasanbey Mahallesi, 128 Ada 3 nolu parselde bulunan 70.543,00.- m2 lik taşınmazın 160,00 m2 lik kısmının, kamu yararı gözetilerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğünce bölge halkının ihtiyacını karşılayacak terfi merkezi yapmak ve bu amaçla kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince bedelsiz olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğüne tahsisine, 2019 yılı OCAK ayı olağan Meclis toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 02/01/2019
Detay Göster
5 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58 nci ve 60ncı maddesi ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 8inci maddesi gereği, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülecek Ön Mali Kontrol sürecine esas olmak üzere, Balıkesir Gönen Belediye Başkanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne, 2019 yılı Ocak ayı olağan Meclis toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 02/01/2019
Detay Göster
90 Sayfa , 892 Kayıt Bulunmaktadır.
Karar Detayı

Kapat
Email Gönder

Gönder
Kapat
Güvenli Giriş

Giriş Yap
Kapat