Karar No Karar Açıklama Karar Tarih İşlem
36 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun Diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 18/e maddesi gereğince, m'lkiyeti belediyemize ait olan, Uygulama İmar Planında Dini Tesis Alanı olarak planlı, Altay Mahallesi Karşıyaka Mevkii 14 pafta, 1519 adada, tapuda arsa olarak kayıtlı 5 nolu 1919.99 m2?lik parselin, cami ve m'ştemilatı yapılması amacıyla Gönen İlçe M'ft'l'ğ'?ne tahsisinin yapılmasına, 2020 Yılı MART ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 02/03/2020
Detay Göster
35 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu?nun 45.Maddesi, Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Başlıklı 75/d maddesi gereğince, imar planında İlköğretim Tesisleri Alanı olarak planlı 8 nolu 8427.15 m2 alandan oluşan parseldeki Belediyemize ait olan 148.76 m2?nin (17681/1001640 hisse) okul yapılması amacıyla Maliye Hazinesi?ne bedelsiz olarak devir yapılmasına, 2020 Yılı MART ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 02/03/2020
Detay Göster
34 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde 02.04.2007 Tarih ve 2007/25 sayılı Meclis Kararı ile kurulmuştur. \evre Koruma ve Kontrol M'd'rl'ğ'n'n kaldırılması nedeniyle Temizlik işleri M'd'rl'ğ'nce birleşmesinden dolayı, yeniden d'zenlenen Belediyemiz Temizlik İşleri M'd'rl'ğ'n'n görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını tanımlayan yönetmeliğin m'd'rl'ğ'nden geldiği şekli ile kabul'ne, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi gereğince m'd'rl'ğ'nden geldiği şekli ile kabul'ne, 2020 Yılı MART ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 02/03/2020
Detay Göster
33 Gönen Kent Konseyi'nin 05.02.2020 tarihinde yapılan 1. Seçimsiz Olağan Genel Kurul Toplantısının g'ndeminin 6. maddesi gör'ş'l'p oybirliği ile kabul edilen önergeler, okunarak meclise sunulmuştur. 02/03/2020
Detay Göster
32 İlçemiz Sarıköy Mahallesinde serbest nizam olarak planlanmış adalarda 25/07/2019 tarihinden önce Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 8. madde 6. bendine göre işlemler y'r't'lm'ş olup, bu tarihten sonra 6. bendin y'r'rl'kten kalkmasıyla serbest nizam olarak planlanmış alanlarda uygulamanın nasıl devam edeceği konusunda teredd'te d'ş'lm'şt'r. Bu sorunu giderebilmek amacıyla Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Geçici 2. maddesine dayanarak; imar planları mevzuata uygun hale getirilinceye kadar yapılaşması teşekk'l etmiş imar adalarında yapılacak inşaatlarda mevcut parsellerin durumuna bakılarak inşaat nizamının belirlenmesi ile ilgili evrakın, İmar Komisyonuna havalesine, 2020 Yılı MART ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 02/03/2020
Detay Göster
31 Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 369 ada, 1 nolu parsel içinde bulunan trafo binasının yıkılarak, Kurtuluş Mahallesi 818 ada 18 nolu parsele taşınabilmesi için imar plan tadilatı talebi ile ilgili evrakın İmar Komisyonuna havalesine, 2020 Yılı MART ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 02/03/2020
Detay Göster
30 İlçemiz \alıoba Mahallesi 364 nolu parselde, GES santrali kurulması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin Balıkesir B'y'kşehir Belediye meclisine sunulmasına, bu doğrultuda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 'st ölçek plan onay'ından sonra B'y'kşehir Belediye Meclisince değerlendirilmesi ile ilgili, İmar Komisyonunun 18.02.2020 tarih ve 2020/18 sayılı raporunun Komisyondan geldiği şekli ile kabul'ne, 2020 Yılı MART ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 02/03/2020
Detay Göster
29 lçemiz Sarıköy Mahallesi Değirmendere Caddesi \ok Programlı Lise yakınında yol kenarındaki park alanına Şehit Şakir SARI Parkı ismi verilmesi ile ilgili, cadde, sokak ve park isimleri tespit komisyonunun 19.02.2020 tarih ve 2020/1 sayılı raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabul'ne; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereğince 2020 Yılı MART ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 02/03/2020
Detay Göster
28 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde 02.12.2019 Tarih ve 2019/93 sayılı Meclis Kararı ile ihdas edilen Belediyemiz K'lt'r ve Sosyal İşler M'd'rl'ğ'n'n görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını tanımlayan yönetmeliğin m'd'rl'ğ'nden geldiği şekli ile, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi gereğince kabul'ne, 2020 Yılı MART ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 02/03/2020
Detay Göster
27 Belediyemiz Fen İşleri M'd'rl'ğ'nce İlçemiz merkez ve bağlı mahallelerinde bulunan muhtelif cadde ve sokaklara asfalt kaplama ve yapım işinde, kullanılmak 'zere asfalt malzemesi alınabilmesi için, İller Bankası A.Ş.'nden 1.500.000,00.-TL (Birmilyon beşy'zbin TL) tutarına kadar kredi alınmasına, Bankaca belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak, hert'rl' sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya, kredi ile ilgili devam eden işlemleri y'r'tmeye, Bankanın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek hert'rl' değişiklik çerçevesinde, krediye konu işlerle ilgili her t'rl' işlemi yapmaya Belediye Başkanı İbrahim PALAZ'ın yetkili kılınmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/i, 68 ve 18/d maddeleri gereğince, 2020 Yılı MART ayı olağan Meclis toplantısına katılan 'yelerin oy birliği ile karar verildi. 02/03/2020
Detay Göster
101 Sayfa , 1009 Kayıt Bulunmaktadır.
Karar Detayı

Kapat
Email Gönder

Gönder
Kapat
Güvenli Giriş

Giriş Yap
Kapat