Karar No Karar Açıklama Karar Tarih İşlem
56 Bulgaristan Dulova Kentinde 24.11.2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan güreş müsabakalarına Belediyemizi temsilen, Kurumumuz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki aşağıda isimleri ve T.C. Numaraları yazılı sporcuların İçişleri Bakanlığının 20.05.2005 tarih ve 2005/62 sayılı Genelgesi ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunu gereği; 24 adet sporcunun katılımının sağlanmasına ve Hizmet Pasaportu (Gri Pasaport) çıkartılmasına, 2018 Yılı KASIM Ayı Olağan Toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 01/11/2018
Detay Göster
55 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından yapılması planlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine jeotermal sıcak su kaynağının sağlanması ve termal sağlık merkezinin kurulacağı taşınmaz olan 45 ada, 1 parselin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine tahsis edilmesi amacıyla, Belediye Başkanlığımız ile Onyedi Eylül Üniversitesi arasında bir işbirliği protokolü imzalanmasına ve protokol ile ilgili her türlü iş ve işlemi gerçekleştirmek üzere Belediye Başkanı Hüseyin YAKAR?a yetki verilmesine, 2018 Yılı KASIM Ayı Olağan Toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 01/11/2018
Detay Göster
54 İlçemiz Yeniakçapınar Mahallesi 554 parselde bulunan ½ hissesi Tahsin ASLAN a ait taşınmazın, tapuda yazan satış bedeli üzerinden satın alınmasına, 5393 sayılı belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince 2018 Yılı KASIM Ayı Olağan Toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 01/11/2018
Detay Göster
53 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren `Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik in 23/1 maddesinde yer alan 2872 sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesi ve Evsel Katı Atık Tarifesinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz da belirtilen esaslar dahilinde, ilgili ana maliyet kalemleri, geçmiş yıllardaki maliyetler, planlanan yatırım programı ve önerilen tarifelerde dikkate alınarak hazırlanan, Belediyemizin 2019 Mali Yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin ve Evsel katı Atık Ücretlerinin Tahsilatına İlişkin usul ve Esaslarının komisyondan geldiği şekli ile aşağıda gösterildiği üzere kabulüne, 2018 Yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 2. birleşim 1. oturumuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 17/10/2018
Detay Göster
52 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Hükümleri gereğince 2019 Mali Yılına ait Belediyemiz Vergi ve Harçlar tarifesi ile isteğe bağlı hizmetler karşılığında alınacak olan ücret tarifesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası İle Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesinin 7.fıkrası hükümleri gereğince, Tarife Komisyonundan geldiği şekli ile aşağıda yazılı olduğu üzere gelir kalemleri itibariyle, ayrı ayrı ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde 2018 Yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 2. birleşim 1. oturumuna katılan üyelerin oybirliği ile kabulüne karar verildi. 17/10/2018
Detay Göster
51 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri gereğince, 2019 Mali Yılına ait Belediyemiz Gider Bütçesi 60.000.000,00 TL olarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 61.,62. ve 18. maddesini (b) fıkrası ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi hükümleri gereğince, Kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmaların1.düzeyi itibariyle toplamları üzerinden ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde kabulüne, Ayrıca Gelir ve Gider Bütçesi 2020 yılı için 63.000.000,00.-TL, 2021 yılı için 66.150.000,00.-TL olarak kabulüne 2018 Yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 2 nci birleşim 1 nci oturumuna katılan üyelerin oybirliği ile kabulüne karar verildi. 17/10/2018
Detay Göster
50 2019 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 2018/1 sayılı raporunun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 17/10/2018
Detay Göster
49 Meclis Başkanı olarak başkanın sözlü önergesine istinaden; Belediyemizin 2019 Mali Yılına ait bütçesi ve performans programı plan ve bütçe komisyonuna, gelir tarifesi ve Katı atık tarifesini de tarife komisyonuna havale edilmiş olup, 2018 yılı olağan meclis toplantısının 2. Birleşiminin 17 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 17:30?de aynı salonda yapılmasına 2018 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısının Birinci Birleşim Birinci oturumuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 01/10/2018
Detay Göster
48 Belediyemiz 2019 yılı Performans programı ile ilgili evrakın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 41 inci ve 18/a maddelerine istinaden incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine 2018 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısının Birinci Birleşim Birinci Oturumuna katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 01/10/2018
Detay Göster
47 30. Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası etkinliklerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 60. Maddesinin (n) bendine istinaden 2019 yılı Mart ayı içerisinde yapılmasına 2018 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısının Birinci Birleşim Birinci Oturumuna katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 01/10/2018
Detay Göster
87 Sayfa , 869 Kayıt Bulunmaktadır.
Karar Detayı

Kapat
Email Gönder

Gönder
Kapat